شعرونه


جانانه ربه

ديدار باغي خپله مست خپله نشه يمخپله مړ خپله ژوندى يمزه مختار ددې هرڅه يمکله خر کله سړى يم په بل ځاى کې مې وجوددىدغه لږه مې حصه دهمتاثر ، چې شم له چانههم هغه ته مې سجده دهپه جذباتو کې راټولهد مستۍ او عشق کيسه دهددې ګل خاورې کېدو کېڅه خو پټه فلسفه ده مېلمانه ټول د فنا ديکه دا شونډې که ګلان ديبس يو ته شوې راته پاتېنور په منډو دي روان دي بس يو ستا مخ دى جانانهنور د  اوره دي نور

07.08.2007 hairan

غزل

سليم بنګښ يوه قاتل چاړه ده ايښې د هر چا په غاړهچېرته موسى ورته راولېږه عصا په غاړه بلها ښايست لرې بلها درپسې وکړېدومونږ مينه څه وکړه مونږ واخيسته بلا په غاړه داسې محشر کې زه جزا وته ولاړ يمه چېتوبه مې ده قبوله شوې او ګناه په غاړه په دې مېدان کې خلک اوس هم بې ګناه قتلېږييو قاتل اوس هم دى دېره د کربلا په غاړه يو څوک يې وژني هم يو څوک ځانونه خپله وژنييو جنګ روان دى د فنا او د بقا په غاړه

29.06.2007 hairan

غزل

امان اپريدى لمر چې څرک وهي زه مخې ته ډيوه ږدمپه څپو د امېدونو اندېښنه ږدم کله کله ځان له ځانه هم ګټل ويپه سنګېر ځمکه رديف او قافيه ږدم دا په ((لا)) مين چې برېتو کې موسېږيد عشاقو په قطار کې يې نامه ږدم د خېبر په سر که جلت ستورى راوخوتيو څو څاڅکي د زړګوټي صدقه ږدم بس يو دا علاج مې شته نه چا راوښودد کالدارو په بدل دستار ګاڼه ږدم لويه خدايه د تنکيو څه قصور دىور په سر چې د بارودو عمامه ږدم امان څه چې د ملت تکيه په تا د

29.06.2007 hairan

غزل

فېصل فاران وچ ګلونه مې د مات ګلدان سينګار شوهغه ستړي لاروي چرته ايسار شو ته به کله راځې جانه سپرلى دروميتور توتان له ګورو څانګو راغوځار شو پاڼې پاڼې شو ګلونه د بکياڼوستا د ياد مارغان هم زړه کښې په قلار شو د افق پېچومۍ ورکې شوې لوګو کښېشنه طوطيان د خپلو لارو نه بې لار شو خراړې بېرته راستنې نه شوې فارانهپه

30.05.2007 hairan

غزل

اکرام الله ګرانزړۀ دى نو ارمان به خامخا لريمينه او جانان به خامخا لري ژوند کۀ خاورې خاورې دى په زمکه پروتخيال د لوړ اسمان به خامخا لري عشق په دغه پُوله چرې لاړ نۀ شوعقل سود او زيان به خامخا لري زۀ هم يو منزل په تصور لرملار، نوم او نښان به خامخا لري چا چې د بلبلو نغمې زده کړلېپوئي دې شي زندان به خامخا لري

24.05.2007 hairan

غزل

جلبل اشنغرىما چې د خپل زړه نه بهر په خوښه نه پرېښودههغه زما د زړه کنډر په خوښه نه پرېښوده ملګرو ولې او په څه مې دومره ډېر ګرموئحالات سنګين شو ما دلبر په خوښه نه پرېښوده تورمخى باب دى او ناشونې ناکړدې د تاريخمونږ دا تضاد د لر او بر په خوښه نه پرېښوده يو وخت طوفان داسې راځى چې ارادې ماتوىګنې نو ما خو پېښور په خوښه نه پرېښوده

24.05.2007 hairan

زه او ته

مبارز ساپى راځه چې سره وسپړو دا زړونه زه او تهرازونه زه او تهخيالونه زه او ته تر څو به وي لانجې او کړکېچونه زه او تهجنګونه زه او تهمرګونه زه او ته ټول تن ټپي ټپي شو غوښې وشلېدې له نوکوجګړه ده په هډوکوژړاوې دي په کوکود بل چا په لمسون زغمو ټپونه زه او تهدردونه زه او تهرنځونه زه او ته بېل بېل دي دوزخونه د بېل بېلو ځواکونو

19.05.2007 hairan

غزل

فېض الوهاب فېض ته که له ګوتې شې پناه او که د غره نه پناهجانانه چرې به مې هم نه شې د زړه نه پناه شيرين اواز دې په ما خور کړي کېفيت د نغمېد خيال ليلا چې راته ودرېږې د وره نه پناه چې تصور کومه ستا پکې راګډ شي رقيبجانانه غواړم تا سره ددې سپېره نه پناه هغه خبره به سبا په دېوالونو ليک ويکومه خبره چې نن کړي د ديواله نه پناه

11.05.2007 hairan

غزل

اکمل لېونى دروغ وايي رښتيا خبره کوم ده چې چا وکړهښه سپينه او صفا خبره کوم ده چې چا وکړه ما وى درته جانانه! ځه په خپله چې پخلا شوترمينځه زما ستا خبره کوم ده چې چا وکړه د ځان دپاره هر سړى پښتو کوي پښتون دىد خوارې پښتونخوا خبره کوم ده چې چا وکړه د کرکې د نفرت خبرې هر طرفته اورمد مينې د وفا خبره کوم ده چې چا وکړه

11.05.2007 hairan

غزل

جهانګير عربزى فـــــــکر مې مړ نه دى يــاغي شــور لا پــکې شــــــتهژبه مې ګــــونګۍ نـه ده ســـــور اور لا پــکې شــــته سهوه شوې زندانه سر ټيټ څنګه شي چې ساه لري؟مــات مــات نــه دې پرې نه دې چې زور لاپکې شته يا د اســـرافيل په شــپــېلۍ ټـول جهان ته حــال وايــويـا بـه ميــــنه پــټه ســاتـــو پـېــغـَور لاپـــکې شــــته خېر که شو ټوټې ټوټې

08.05.2007 hairan

لغمان کې

داشعر په جلال آباد کې څو شاعرانو په فى البديه ډول ليکلى دى . ټول لغمان کې يو دانش دى يو آرش دى چې فرياد صيب ورنه لرې کړې نور تش دى شمسزى هم کله ناکله خواته را شي چې سړى شي دده هم دغه کوشش دى خداى دې وبښي ننګيال صيب ښه سړى و نقل قول مې راخيستى له ګردش دى د ازمون لاسونه زور کړي يون ته لاړشي ټول خبر دي هاشمي صيب سره برش دى د دربار ډوډۍ يې ټوله کړله خلاصه هېواد مل صيب اوس ښايسته ماشين دکرش دى بيا به يې وروسته

03.05.2007 hairan

غزل

جهانګير  عربزى د ورځومياشتو او  د کال قيصه کې نه يمهزه جانان غواړم د جمال قيصه کې نه يمه ښه ترې خبريم د انجام پروا يې نه ساتمهمينه کومه د وبال قيصه کې نه يمه زه له حالاتوحادٍثو د خلاصون لاره ګورمزه ځم سبا پسې د حال قيصه کې نه يمه ته د اظهار، ته د دستور  د ماتېدو ووايهځواب دې غواړه زه د سوال قيصه کې نه يمه ستاپه لمن راته داغونه د زغملو نديګنې  د ور او د دېوال قيصه کې نه يمه د عشق

01.05.2007 hairan

غزل

اسير منګل سپوږمۍ ته ګورمه، ګلونه به څارم درپسېزه مسافر يمه ملکونه به څارم درپسې ته پټوه په تورو زلفو کې رڼا د رخسارزه لېونى يمه دا غرونه به څارم درپسې د قبر خاورې چڼوم ايرو کې ګوتې وهمته زما خوښ يې کنډرونه به څارم درپسې د ښار غرمې چې لنډوم ستا د اوربل سيوري تهتا راولم ړنګ دېوالونه به څارم درپسې منګله! ته چې کومو

25.04.2007 hairan

کابل ته

 جلال امرخېل هلته چې خلك نه رقيب او نه جانان پېژنيهلته چې خلك نه سپرلى او نه خزان پېژني هلته چې هېڅوك د بل چا په غم كې نه دي شريكهلته چې خلك بس يو ځان پېژني ، ځان پېژني په توره شپه كې چې په غلا په مرګ پسې راوتيد اميدونو د سبا په مرګ پسې راوتي هلته چې خلك په تورتم كې زندګي خوښويهلته چې خلك د رڼا په مرګ پسې راوتي هلته چې خلكو ته د مرګ سيورى پر سر ولاړ دىژوند په بانه لكه د ژمي مازيګر ولاړ دى هلته چې هر ل

17.04.2007 hairan

غزل

عبدالروف زاهد نۀ چې اوربل، نۀ دې نظر ته کښېنيپه دې موسم کې سړى چرته کښېني داسې دې مخ ته ګورم نۀ مړېږملکه چې ژمي کې څوک لمر ته کښېني که د مقصد شيرين ورځي په ګوتولکه فرهاد به سړى غر ته کښېني د نظر تږي په ولاړه مړۀ شود اوبو تږي سمندر ته کښېني تۀ اوس هم شک کړې د هغۀ په مينهزاهد چې ستړى شي ستا در ته کښېني

13.04.2007 hairan

هايکو

  لال زاده ساګر ګرانې ګرانۍ راپکې سپږې وکړېزما طاقت د يو ببوزي نشتهجانان زما نه ايرکنډېشن غواړي   تاوان د ګاډي ترې ضرور واخلئددې ماشوم خو و اجل راغلىزمونږه خان له يې موشن خراب کړو   غريب چې مړ شي څلور چڼي راشيچې جاګيردار، سرمايه دار مړ شيهر خوا پټکي برګ رومالونه

22.03.2007 hairan

غزل

  حماد حسن يو کچه خوب نرۍ سرخي د کجل نښې ښکاريد هغۀ سترګو کې زما د غزل نښې ښکاري يوه خاموشي ده، يو وقار، يو مرمري بدن دىستا په پېکر کې په ايمان د محل نښې ښکاري ما به سرګړى دې کنډو کې په غرمه کې رېبۀهلته اوس هر خوا د دېوال او بورجل نښې ښکاري ما غرڅني چې ددې ښار نه لمن خلاصه نه کړهپه دې کوڅو کې ستا د زلفو د وَ

22.03.2007 hairan

غزل

  ((لیکوال بختیارځدران)) پراننــــــــګو یې داوربــــــــل ســــــــــایه راوغوړیــــــــــــــــــــــدهښـــــکاري چې شپه راځي پر ګل سایه راوغوړیــــــــــــــــــــدهزمــــــا به ورکـــــــه شي ستړتیـــــــــــــــاورته ارمــــه به شــــــــمکــــه یې له زلــــــــفو د ول ول سایــــــــــه راوغوړیــــــــــــــــــــدهیقین مې نه شي چې به راسي تر محراب او جومـــــــــــــــــاتپه تللــــــــي پل

11.03.2007 hairan

قيصه خوانۍ دې راله هم ورانه کړه

اقبال مومند، پېښور مونږ لا ګلونه د فردوس راپورته کړي نه وومونږ شهيدان د باجوړ لا پورته کړي نه وومونږه لا څلي په سينو کې د ارمان جوړولمونږه لا سترګو کې عکسونه د ګومان جوړولمونږ لا د وينو د څادر پيڅکه وينځلې نه وهمونږه لا زنه د شهيد ارمان تړلې نه وهزمونږ په سترګو کې لا پرخه پرخه ناؤ پروت وزمونږ په زړونو کې د سرو وينو تالاو پروت ومونږه په ماته ملا کوشش د پاڅېدو کړى وايله مو نيت په اډاڼه د ودرېدو کړى وچ

13.02.2007 hairan

غزل

ناصر مومند، شمالي کېليفورنيا ګورئ ظلمونو ته زما لۀ تن نه ساه وباسي زما لۀ زړۀ نه محبت وباسي تا وباسي زما د زړۀ کور کې زما د مينې قتل کوياو جنازه ترېنه د مينې پۀ خندا وباسي ډېوه يې مړه کړه او تېارو غېږه کې کلک ونېومکرکه پۀ زور باندې لۀ زړونو نه رڼا وباسي دا د مشرق او د مغرب ښکلي دي ټول ظالمانيو پۀ مستۍ رانه زړګى بل پۀ حيا وباسي ېوازې صبر دى چې اوښکو سره ولې ورکړيد مينې مړى به د زړۀ کور نه همدا وباسي تور قسمتونه د ناصر پسې پۀ ډ

06.02.2007 hairan

غزل

ډاکټر اسرار د روح سندرې اورېدل پکار ديد زړه طبلې ته ګډېدل پکار دي د ګل ښکلا ته خوشالېږي هر څوکد ګل په ژبه پوهېدل پکار دي هر سړى تښتي د يو بل نه لرېچغې وهي چې يو کېدل پکار دي سوز مې په شعر کې څه کم غوندې دىچرته کې سم ميينېدل پکار دي چې مو اغاز و

02.02.2007 hairan

غزل

ډاکټر ثواب الدين مخکښ چې پايزيب او پېمانه داوړه ټکر شوما وې پو شوله شپېلۍ لاړو محشر شو بې نوبته ډکېدل وه د جامونو دسا قي په مېخانه کې جوړاختر شو زړه په مخه کړم چې ترنګ درباب واورمڅه قسمت دی په په شباب وربرابر شو ددوشنو سترګو په جنګ باندې مشغول شوشېخ خمار شو هر يو جام ورته کوثر شو وي دورځې فرښتې او دشپې څه کړي دامخکښ خو له شېخانو درپه درشو  

17.01.2007 hairan

اختر شي

اسير منګل سپوږمۍ چې په سکڼي ماښام کې نيمه رابهر شييوه چغه شي اختر شيشپه وکړي غزونې نوى رنګ نوى سحر شييوه چغه شي اختر شيموسم که د خزان وي کېفيت د سپرلي راوړيهر چاته مستي راوړيد مينې غوټۍ ګل چې شي وطن رنګيني راوړيد زړه خوشحالي راوړينفرت په مخه زغلي محبت ورته سنګر شييوه چغه شي اختر شينکريزې دي چې نن پرې د هر چا لاسونه سره ديرنګونه راخواره ديد چا په دنياګۍ کې پټ يادونه مېلمانه ديهيڅوک ترې خب

26.12.2006 hairan

له دې برزخه

 ویر ځپلیو کندهاریانو ته! عبدالغفور لېوال  کندارۍ ملالې دا به مو قسمت وي په اوږو چې جنازې وړو ډولۍ نشته سر په غلا ګرځوو خدای نه امان غواړو په هیندارو پټه شوې خولۍ نشته   کندارۍ ملالې تا چې خامک کړی هغه شین څادر په کټ د شهید خور دی د لالا غاړه دې مه ګنډه په سنډو د هغه ځلمي بدن په لوګي تور دی   کندارۍ ملالې! ګل

20.12.2006 hairan

زه د تورو غرونو زاڼه

بلېنډه بدرۍ زه د تورو غرونو زاڼهد یوې لوړېې څوکې سر کېد یو دنګ نښتر په زړه کېد زړې له درګو جوړې په ها ځاله کې پیدا شوم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!لا ماشومه وم خو ما تشد ټول غره له نورو زاڼودقران تر زړه لار وکړه××××××××××××××××××زه د تورو غرونو زاڼهلا مې شوي پوره نه وود خیالونو وزٍرونهخو ما تل به هان د ستوروتر مسکنه لار څارلههر سهر به مې له ځالېلرې لرې وطنونهټول له یو

15.12.2006 hairan

OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more