شعرونه


انځور

انځور نصرت الله الهام د انځور له مړاوو سترګو نه لوګى شمته نو پېغله شه چې زه درته منګى شمخيال مې وايي چې ملګرى دې ضرور يميا دې يار يمه او يا خو يې انځور يمشوه د غم توره شيشکه مې ملګرېخيال مې پرانستې د يار په لور وزرېد څپو تته هنداره کې ځان وينمد اوبو په څېر سپېڅلى جانان وينممړ تصوير چې يې سلام د مينې واخيستله انځوره مې الهام د مينې واخيست

19.09.2006 hairan

غزل

غزل سليم قرار نظر مې حسن پسې داسې له لېمو ووځيلکه رمو پسې شپونکى چې له بانډو ووځي د څو يارانو له محفل نه داسې ووتمهلکه ختلى تار د پېغلې له کمڅو ووځي څو چې نارې د زنده باد مو د فطرت برخه ويد بنګلو خلک به نو څنګه له بنګلو ووځي موږ بزدلان خو د ښايست د کور په شا تېرېږوڅله؟ ښېرې کوو چې "بېخ دې د تمبو ووځي" چې د ملالې د ټپې پت يې س

19.09.2006 hairan

زه رحمان د خداى و کړو وته حېران يم

زه رحمان د خداى و کړو وته حېران يم( د رحمان بابا په طرحه ) د دې وخت د اسلامي ملک  حکمران يمجنګ عراق کې دى زه دلته  په لړزان يم د اسلام  هر مجاهد مې دهشت ګرد کړوخو الحمد لله  زه هم " مسلمان " يم اقتدار لره اسلام اسلام کوومهبيا  په خوښه د واجپايي بوش روان يم ايټم، غوري دى شاهين که ابدالي دىزه يې صرف څوکيدار يم نګهبان يم هسې يومِ آزادۍ  ته خوشحالېږمنور غلام د امريکې يم بنديوان يم کربلا کې د سرو

17.09.2006 hairan

څلوريځه

 څلوريزې دجهاد دفتر په لاس راغلی يارانو لس په سلو کي سوچه مسلمانان نوي نور يې بې خبره دي له ځانه څه يې غله څه په کاسه د پاکستان *  *  * دجهاد دفتر مي پرانيست په لندن کي لس په سلو کي پردي ، نوي افغان جنګيالي يې خړ خټګر او طالبان امامان يې سرتر پايه پرنګيان   *  *  * دجهاد دروژه ماتي په محال څه روټۍ او په کاسه کي مو شنه دال

15.09.2006 hairan

ښايسته ښځې

ښايسته ښځېوالټ ويټمېنله انګليسي ادب څخهژباړه: محمود اياز ښځې دي ناستې يا روانې لکه زرکې د خيالځينې په څېر د ډوبېدونکو سايوځينې پشان د غوړېدونکي سپرليڅومره دى ښکلى غوړېدونکى سپرلىخو دا ښکلاد ډوبېدونکو سايود دې سپرلي نه زياته ځوانه ښکاري

15.09.2006 hairan

غزل

غزل شاهد علي شاهد سترګې لېونۍ دي مينه هم کوي، شر هم کويزوړ زخم ګنډي ګرانه، خو نوى پرهر هم کوي خداى زده چې ګل چين دى، که د ګل مالي يې وګڼموينم چې ګلونه رېژوي، ولې کر هم کوي ماته يې په ژبه او په زړه کې لوي تضاد ښکاريلاس مې په سر هم ږدي، خو سودا مې د سر هم کوي څنګه خپل خاطر د يار په ستغو سپورو دروند کړمهپټه پټه ما سره ياري د نظر

15.09.2006 hairan

غزل

غزل عزت الله شمسزى سپوږمۍ د ورځې لاس ته راشي رانه بېرته تښتيلپه مې ډکه له ښکلا شي رانه بېرته تښتي جانانه اوس چې توره شپه کې کله لار ورکومسترگې دې يادې کړم رڼا شي رانه بېرته تښتي زړه کې مې ډېرې گيلې شته خو زړه مې تاسره دىلږ څه مې ذهن کې پيدا شي رانه بېرته تښتي دجانان وصل وي يوه شېبه بېلتون سر او کالمياشت کې يو ورځ نيمه پخلا شي رانه بېرته تښتي

14.09.2006 hairan

غزل

غزلعزت الله شمسزى جانانه ژوند دی چا ته ژاړم چا ته وخاندمه تياره کې ناست يمه خپه، رڼا ته وخاندمه  ستا د ښايست قدر به ياره دومره بس وي که نه چې ستا د هر ظلم بدل کې تاته وخاندمه د شپې شبنم غوندې ورېږم پر ګلونو باندېسهارکې ستورى شم فاني دنيا ته وخاندمهچې ماته ګوري لږ موسکۍ شي سترګې مړې واړويزړه کې مې پټ د جانان دې جفا ته وخاندمهزموږ دکلي منځ ته راشي بل ته لاس ورکويله ډېره غمه د يار دې سزا ته وخاندمهاوس درته لاس

13.09.2006 hairan

سپوږمۍ

سپوږمۍ ای د سپينې سپوږمۍ عکسه کۀ دې څومره کړمه هېرهبېا د زړۀ پۀ دروازه کې تۀ شې غلې غوندې تېره محبت به خلکه څۀ کړم نوم يې هم اخيستې نۀ شمدا غزلې هم ليکمه ټولو خلکو نه پۀ وېره دا سلګۍ به مې شي کړېکې اسويلي به مې سور اور شيتړمې اوښکې به سېلاب شي که مې زړۀ کړم را برسېره پاس د هسک ستورو ته ګوره پلوشې د سپوږمۍ شمېرهد ناصر مومند زړګي کې لۀ دې مينه ده هم ډېره ناصر مومندشمالي کلېفورنيا

12.09.2006 hairan

غزل

غزلسليم بنګښ لا خو مې ارمان نۀ دى وتلىزړۀ نه مې جانان نۀ دى وتلى هر څو يې که هر څومره ښۀ وويستعکس د تا پۀ شان نۀ دى وتلى پښو نه مې که ځمکه وي وتلېلاس نه مې اسمان نۀ دى وتلى ما ويل چې يواځې پاتې شوى يمچا ويل چې کاروان نۀ دى وتلى ستا پۀ سپيناوي مې يقين راغى خوزړۀ نه مې ګومان نۀ دى وتلى سترګې مې دي تا پسې وتلېسترګو نه

10.09.2006 hairan

غزل

غزلپروفېسر رحمت الله "درد" له تانه زيات که بل عذاب نشتهاے محبته! ستا ځواب نشته نوى نظام د مېخانې عجب دىپېمانې ډېرې دي شراب نشته زما د خان په کشاده مکان کېهر څه بسيار دي خو کتاب نشته دا کوم پړاؤ د محبت دى ياره؟سکون هم نشته، اضطراب نشته مشکل به نۀ وي امتحان د مينېچې يې مکتب نشته، نص

10.09.2006 hairan

غزل

غزلنېک زمينه، مردان، کوزه پښتونخوا لکه شبنم چې ترمې ترمې شي د لمر مخې تهداسې ملګرو ويلې کېږم د دلبر مخې ته کمزورى زړه مې د اشنا د حسن تاب نه لريچې مخامخ شي زه لاسونه ږدم اکثر مخې ته نن ټوله شپه مې ستا د يادو وظيفه کړې دهدا ستا تصوير به مې راوړه په تصور مخې ته همځولو

09.09.2006 hairan

خدايــــــــه زه نه پوهېږم

خدايــــــــه  زه  نه  پوهېږم چې  دا  زه  حق  او  که  باطل  وګڼم چې يې پر ضد که يې ترڅنګ شمه زهايمـــــــان مې نيم او که کامل وګڼم----زه خو په دې  باندې  باور لرمهڅوک چې پر خوا د حق ولاړ  وي همېشهغه منلي او ښاغلي وي تلهغه ژونـدي وي همېـش وياړ وي همېش----زمونږ هېواد کې ګـــــــډوډي راغلېتميز د  سپـين  او تور کېدلاى نشي

06.09.2006 hairan

غزل

غزلسعدالله مېوندخور وور يو خوږ عذاب راباندې تېر شوژوند يو ستړى اضطراب راباندې تېر شو په سرونو کې يې هوش راته حلال کړڅه کوډګر ظالم قصاب راباندې تېر شو ژوند څپې د سمندر وې زما عمرلکه عمر د حباب راباندې تېر شو نيمه شپه په رڼو سترګو ياد د يار مېلکه ستورى د شهاب راباندې تېر شو حقيقت هماغه آش هاغه کاسه دههسې نوم د انقلاب راباندې تېر شو

05.09.2006 hairan

څلوريځه

څلوريځهشيرين يار يوسفزى د تا حُسن د تا مينه مې موضوع دهکوم عنوان، کومې کيسې نه خبر نۀ يم هر يو غږ مې ستا د وصل د حصول دىبلې چغې او نارې نه خبر نۀ يم

05.09.2006 hairan

زېرى

زېرىپېغله ناهيد سحر ستا د راتلو زېرى چېما باندې وشو اشنا!شوې اندېښنې مې ختمېچې فاصلې شوې لنډېاحساس مې ګُل ګُل شوخيال مې وږمه وږمه شوسمسور سپرلى شومه زهپه هر ډګر خوره شومپه سم و غر خوره شوم

03.09.2006 hairan

غزل

غزلفياض شاداب څه عجيبه غوندې مې کار کړى دىچې په قاتل مې اعتبار کړى دى د انتظار اذيت زه پېژنمما په کلونو انتظار کړى دى راشه سپرلى دى چې ګلونه درکړملکه د زخم مې سينګار کړى دى د کاينات غېږه زانګو ځکه دهستا شرابي سترګو خمار کړى دى د وخت حاکم تمغه هغو له ورکړهچا چې په خپلو پښو ګوزار کړى دى

03.09.2006 hairan

غزل

درنو لوستونکو!دا ځل مو د ځلمي شاعر محمد اسماعيل "عندليب" دا غزل د دې لپاره خوښ کړى چې تاسې يې کره کتنه وکړئ. محمد اسماعيل "عندليب" د حاجي محمد ادريس ځوي د ننګرهار ولايت اوسېدونکى او د اسلام اباد د نړيوال پوهنتون زده کوونکى دى. د کره کتنې دې پاڼې ته يې خپل شعر په دې هيله راکړى دى چې د نظر خاوندان دې يې په خلاص مټ کره کتنه وکړي. په مينه او درناوي مو دې غزل ته رابولو: تور د سپينې خولې دې څنګ له ځانه واړوماوس سترګې له دنيا

24.09.2006 hairan

نعت

نعتسليم بنګښ منم احد دى خو په څنګ کې يې احمد هم دىدواړه په عرش دي خو د دواړو مېنځ کې حد هم دى زما نامې سره تړلى دى ستا نوم مبارکزما ايمان دپاره بس دغه سند هم دى زه خو بې شکه چې رحمان رحيم الله منمهخو رحمت اللعالمين مې محمد هم دى هغه درود ورباندې وايي او سلام پرې کويڅوک چې خالق،

02.09.2006 hairan

غزل

غزل حېران مومند چې د غربت خېټه مړه ساتمهبيا د اظهار ژبه وړه ساتمه ستا بې رُخۍ سره بلها لويه شىګيله په زړۀ کښې که وړه ساتمه کوؤم چې غېرو سره جنګ د تهذيبزۀ به پښتون وجود تکړه ساتمه دا خو بس ته يې ياران نوى نيسېزه زړۀ کښې ستا مينه زړَه ساتمه د خلکو زړونه رغوؤم مومندهکۀ

02.09.2006 hairan

زه او ډيوه

دا شاوخوا ماشومان ټول ګواه دي چې رڼايي زموږ وځرې سېځي ځکه خو زه او ډيوه له ابتداء نه په تياره کې اوسو.

28.06.2011 arghawan

د نېکمرغۍ هسک: سهراب سپهري ------ ژباړه: نورالحبيب نثار

کله چې د چا غرور ماتوې، کله چې د چا د هيلو ماڼۍ ويجاړوې، کله چې د چا د اميدونو ډيوه وژنې، کله چې يوه چا باندې ځان ناجاڼه کوې، کله چې حتی غوږونو کې د دې له پاره ګوتې ږدې چې د غرور د ماتېدا غږ يې وانه ورې، او کله چې خدای وينې، مګر  د بنده پر وجود يې سترګې پټوې، نو ووايه چې دغه وخت کې د خپلې نېکمرغۍ په مخه د دعا لاسونه کوم آسمان ته ورغزوې؟!

28.06.2011 arghawan

ګلابي ساړه

ګلابي ساړه (۱) هر څه بدل، خلک بدل، لارې کوڅې بدلې؛ خو سپينغرۍ وږمه لا هاغه شان، هماغسې سهار او ماښام پر تنده اور بلوي؛ او ګلابي ساړه  يې، د زړګي تل ته، ځي، کوزېږي، او احساس ته ترنم ورکوي!! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (

12.02.2011 arghawan

رنګين پوستی؟؟؟

رنګين پوستی؟؟؟   [دا د يوه افريقايي ماشوم شعر دی. په ۲۰۰۵ کال کې د غوره شعر مقام ته کاند وو. په دې شعر کې له حيرته ډک استدلال شوی. پر دې سربېره، ډېر تريخ طنز دی په کې. شعر له فارسي نه ژباړل شوی دی.]   کله چې دنياته راځم، تور يم.  کله چې لويېږم، تور يم.  کله چې لمر کې روان يم، تور يم

05.12.2010 arghawan

زه پخوا داسې نه وم!

ډالۍ: هغه غازي افغان ته چې شورويانو ځنې دواړه سترګې ايستي دي او اوس يې له زړه نه يوازې يو الله خبر دی او بس. ----------------------------------------------- زه پخوا داسې نه وم! ما پخوا رڼا لېده؛ ما پخوا تياره لېده؛ ما پخوا پسرلی لېده؛ ما پخوا خزان لېده. ما پخوا هر څه لېدل، خو اوس ... اوس هېڅ نه وينم– نه رڼا، نه تياره، نه پسرلی، نه خزان. البته، خوبونه ډېر وينم. او په خوبونو کې مې بيا دغه هرڅه وينم- رڼا، تياره، پسرل

21.08.2007 arghawan

OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more