شعرونه


ځه کنه

ځه کنه ځه کنه یو غر راباندې واړوه ومی سیزه لمر راباندې واړوه ناست یم کیفیت کې ماښامو سره نه ځمکه په سر راباندې واړوه خدایه چې د مینې جواري کوي داسې جوارګر راباندې واړوه ګورمه په سترګو کې تاثیر لرې روغ مې کړه نظر راباندې واړوه یا خو پدې ښار کې امن راوله یا خو پیښور راباندې واړوه زه پدې الهام خپله هم پوه نه یم ربه سخنور راباندې واړوه اوس دا باغي زړه د سړیدو نه دی اوس خو سمندر را باندې واړوه -

20.05.2019 شاهد اقبال باغي

که شاعروای:

کـه زه شـاعـروای هسک اشعاربه مي ویل چـي پـخـپـل وخـت کي مــولـانا ورتـه کتــل زه چي ګـورمه یا لـولــم اشعـارد نـورکسانو په زړه کي مي راګرځي د رحمان بابا غزل رحمان کـړه په اشعاروخپل پښتوژبه اوچته پـه دې لار کـي کلـه سـیـال لــري هیڅ ځـل کـه دخوشحـال پښتـوژبي ادب کـړمه دریاد پښتـوئې پخـپـل شعـر کي لکه لمروځـله ول دعبدالحمید دیوان دُرومرجان دی بېله شکه دپښتو ژبي سـعـدی دئ شک مـراوړه بلکل

13.05.2019 محمدسرور وکیلي

د موسی علیه السلام زیږده

دیوسف اود یعقوب په زمانه کې اسرائیل د «ګوشن» ښار کې وه میشت په رود نیل دیعقوب سره دا قوم مصر نشین شول دوئ اخته پـــه زندګي او خپل آئين شول وه موسی ځوی د «عمران» ابن د قاهت د« لاویـــان» د قبیلې وه ستـر عظمت شو پیدا مـــوسی «لاویان» په قبیله کې «یوکابد» یې دمـــور نوم دی کتیبه کې د «مریم» په نوم یې مشره خور یادیږي د اوه کالو تفاوت دوئ مېنځ کـــې کیږي د&l

04.05.2019 سمیع الدین افغاني

غني څوک و؟

غني څوک و؟ غنـي دا و زښت مئين په پښتونخوا و د پښتو ژبې خيـرخواه و عندليب شان پرې ګويا و په پښتون ملت فـــدا و دوزخي پـــه دې ګناه و غني څوک و؟ غنـي دا و پوه د نفس پــه تقاضا و د فطرت پــه راز آګاه و په کيفيت پــوه د اروا و لګېدلی پــــه مــلا و دوزخي پــه دې ګناه و غني څوک و؟ غنـي دا و غني خپله ستــر مــلا و ښه عارف د خپل مولا و په ناز نياز رب ته لګيا و طرز يې خپل د استدعا و دوز

26.04.2019 شهزاده شيرين زوی

هرڅوک یاشی خپل ځای لري:

هـرلـېونی به شمس تبرېـزي اویا منصورنسي هرمین لکه فرهاد اودمجنون غوندي به چور نسي هـــره ږره پــه مـــانـــا سنت دپـیــغــمبـــرنه وي لـري بیا ژوي ږري دانسان پشان به مـقـّدورنسي کـــوي طـوطـي خـبـري انسـان ته نه رسـیـږي خـبـري پـوهه غـواړه تـنها به دژبي په هُــورنسي هـــره مـاڼـۍ تــوره به په مکه کي کـعـبه نسي دکعـبې معمار خـلیـل وو چي بل به حـضور نسي هــره خـنـدا بـه نـه وي دخـــوښۍ او خـوشـالۍ هره ژړا پرخواشینۍ او خوابدۍ کله ضرور نسي

22.04.2019 محمدسرور وکیلي

د وینو تږي افغانان

طنز محمود نظری د وینو تږي افغانان یوه لیوني ټوله دنیا کونه په کونه کړې ده داسلام په کونه کي هم شنه ونه کړې ده ټوله ډاکټران دیو چورلیوني درمل نه لري زموږخوله یې لیوني ته یې مه ورکوه مه غواړه متل تړلې ده دلته هر سم انسان له خپل وجدان سره جنګیږي لکه چرګان په اینداره کې له خپل ځان سره جنګیږي داهوښیار دنیا وال چې هسې یو بل ته سره خروشیږي لکه د پاک -هند سرحدي سپاهیان مازې باټیږي جنګ نه کوي پردي ګاونډیان کولنګي سره تیریږي

23.03.2019 محمود نظری

خود فریبه انسان

شاعر :  سمیع الدین افغانيدنثر لیکونکی محترم قاضي صیب لودین یو دارآ سړی په لاره کې روان وه ډیر مغروره ،کبرجن مین په ځان وه کوم درویش ورته نظر د لری خواه شو په غرور یې لارې تګ ته په سودا شو ورته یې وویل : غرورنه ښایي انسان ته نه شې ځمکه شق کوای نه ګوري ځان ته انسان نشې رسیدی دا لوړو غرو ته دی بې وسې نا علاج خپل اندیښنو ته خدای پر ځمکه غرور هیڅ نه دی پکار کبرجن دی لوی عاصي د کردګار دا مالداردغه

22.03.2019 سمیع الدین افغاني

دسازآلې

مـحـــفـل جــوړ وو د نــی،طـــبـــلې،ربــاب هر یوه کول خبره د خپل ساز دږغ په باب ني ویـل که انسان پـُونه کـي پــه مـا کي سـم ږغ مــي پــورته کیـږي په شان دیــو دواب طبلې ویل که نَم نه وي اوتارونه مي وي کش نــوغــواړمـه اسـتــاذ اوګــوتي پېـچو تاب رباب کړودا وینا که مي وه تارونه په ترنګ سُـّر بل غواړم ښه سازګړی دشهباز له هره باب رښتیاچي آلې سُوّرنسي پخپل حال اوخپل مقام ږغونه ئې خراپ سي غوږونه کي بې تاب آلــه سُـــّرکــه او ســـم ئــې

06.03.2019 محمدسرور وکیلي

دکلال کاشي

ورغـلم کلال ته کاشي واخـلـمه وځـان تـه کـــلال وکــــړلــه نـغـوتـه خـپــل دکــان تــه ورغلم دکان ته په لسګون کاشیان پراته وه ږوږ وو د کاشیـانو ویـل واوره دا بـیـان تـه ویل موږهم ووکلالیان کاشیان موخـرڅـول بـل ویـل دباچا ســرومه مخ مي ټول جهـان ته بل ویل ما وعظ کړوچي ټوله خاوري کیږو اوس راســه وکّــسهَ دکـــلال و دې دکــان تــه یودم سومه راویښ په ځان کي مي سو آند ورځي هرشی خپل اصل ته احتیاج دی وزماته حدیث شریف دی:(کل شیء یرجعه الی اص

23.02.2019 محمدسرور وکیلي

هیڅ یو شاعر هم بې قلمه مه کړې

ربــه اخــتـر خـــو بـې صــنـمــه مـه کړې دا پســرلــۍ هــم بــې شــبنـمـه مـه کړې تــاریـخ د میــنې تــل رنــګــین وســـاتـې هیـڅ یـو شـاعـر هـم بـې قـلـمــه مه کړې پـه هــمـــدې ښـــکــلـــو ده دنیــــا ودانـه هــر یـو میـــن یـې بـې هـمـــدمه مه کړې دا ســخـتې ورځـې بـه پــرې څنــګـه وزي څـوک مســافــر د خپــل لـه چمـه مه کړې د میــنې مـست لیــونیــان ګــرځـي دلتــه همداسې مست ښه دي دوې سمه مه کړې خـــواږه غــمــــونــه

23.02.2019 صابر تیمور

وطنه زه دی جوړوم

ای پــــرمـاګـران وطنه زه دی جوړوم افـغـــــانـسـتـان وطنه زه دی جوړوم ســتادښـمنان به نیست نابودکړمه زه وطــــنه تــابــه هـم خوشنودکړمه زه ای قــــــدردان وطــنه زه دی جوړوم سـتاهــره شـاړه اودښـت بـه کړم اباد چی درته بدګوری هغوی به کړم برباد ای ګلـــســــتــان وطنه زه دی جوړوم قـــــــهـــــرمــــانــــان دی لاژوندی دی افــــــغــــــــــــانـــــان دی لاژوندی دی کــړي به تـاودان وطنه زه دی جوړوم بــــــیـرغ بـــــــ

16.02.2019 ولی تیمور

غریب سړی یم

غـریب ســړی یـم نــه پـالنـګ پېژنم نـه ارمــانـونـه رنـګ پـه رنـګ پېژنم لکه مجنون یم په صحرا کې ګرځم زړه مې زخـمي په وینـو رنګ پېژنم زمـوږ نصیب کـې سـولـه نشـته کله پخپـله خـاوره کـې تـل جنګ پېژنم په شـاعری کـې چې تـر حـده رسـم زه (صـابـر) بیـا فـقـط لـونـګ پېژنم

16.02.2019 صابر تیمور

نظم

نظم د افغان په نامه ویاړو او ملي ګټو ته ژمن یو مونږ د سولې آرمانجن یو مونږ د سولې آرمانجن یو خدای، وطن او خپله دنده ورته ژمن په ورینه ټنډه خپله دنده کې صادق یو مونږ عسکر ددې وطن یو مونږ د سولې آرمانجن یو مونږ د سولې آرمانجن یو مونږه ستوري د آسمان کړې هم مو سیال ددې جهان کړې خدایه هیلې مو پوره کړه، خدایګو مونږ ډیر هیله من یو مونږ د سولې آرمانجن یو مونږ د سولې آرمانجن یو خاینانو سره نه یو مفسدانو س

11.02.2019 نیکمل ځاځی

افغانی تجاران

طنز محمود نظري افغانی تجاران وایی په بهر کي ټول بین المللي تجاران څومره ښه دي دا افغان کفن کشان چې راسي موږ ته دا افغان تجاران وایي موږ ته راکړه بدل او ارزان شیان اکسیر یې لږکړه فیلر یې کړه ښه ډیر زموږخلک دي ټول غریبان فقیران یوازې یې موږ مشهوره مارکه پکار ده زموږ ډیر خلک دي ډیرعالمان زیرکان خو چي کله وروته راوړو ډوډۍ وایي موږ حلال شیان خوریو یو مسلمانان شراب څښي خو ډوډۍ حلاله غواړي دا سې دي ځینې ښه اف

27.01.2019 محمود نظري

څوخبري

بـیـت الـمقــدس مــودی بې شکه مـقـدس هــرریــا کــاربه پـکښـې نـه نـشــي مــقــدس کعبې ته مُسّلِم ټوله مخامخ پرسجده سي په طواف بې هیڅ ژوی حاجي نسي په اقـدس کلـمه لـومـړی بناء اوشــرط ده داســلام په زړه کي نه منل به مسلمان نسي په کوّرسّ بل چاته کول دښوخبرو اوپخپله نه کـول ټـیـپ دی د بـرېـښـنـا بـل شی نه دی داجَـرَسّ مـاوکـړې داخـبـري پـه خـپـله څـنـګه یم الله مـودي وســاتـي چي نفسي نسـو پـه هوس

19.01.2019 محمدسرور وکیلي

زمادقبرپه شناخته

زمادقبرپه شناخته ***** ا د یــره کـې مـې د قــبرلټـه وکــــــړئ!+ ورته وګورئ په شناخته یې څه لیک دی پې ښکل شوي به وي دغه څـــوبیتونه+ شـعرنه، دزړه بــړاس ډرامـاتیــک دی ***** د«کرزي» مرزي نه واخله پاچاګیان دي+ تـر«بــل زي» (۱) «احـمدزي» پـــــورې ټول ترپایه«شاه شجاع»شاه شجاع ګان دي+ کــه ریـشـتـیا تـــاریــخ یـې ګــــــــــــورې ***** اوچې خپسه دښکیلاک په وطن راغله+ زړ

17.01.2019 محمدعیان«عیان»

آرمـان

دلوی افغانستان دخپلواکۍ ویاړلي غورځنګ ته آرمـان په ژونــدانـه مې مـدام کر د سرو ګلـونو کړی وخت مې اغزن ګوزار د زړه په پرهرونو کړی زه د جانان په نوم د ریا مجلس ته نه یـم تللی ما يي مـزل په لـور د غـنو په سرونـو کـړی زما اکـر زما د ژونـد د هڅـو هانـد شاهـد دی ما د کاروان د جرس خیال ستا په ګردونو کړی اوس که غزلې لکه ساندې ستا په یاد لـیکـمه ما د ځان ویرستا په نامه تل پـه سازونـو کړی اوس خومې خواله نږدې راشه اخري سلګۍ ده

15.01.2019 محمدیوسف خدمتګار مزدورزی

امیلونه

امیلونه مـونـږ په اغـزنـــو لاروځـو په کې ګلـونه کرو پـه هـره څوکه داغـزیــو کې خـپل زړونه کرو شپو کی دلـمرســندرې بـولوتـورتـم لرې باسـو مــنزل پـه میـنه روڼـــوو او ســـهـرونـه کــرو په کــږلیچـنو سخـتـو لارو کې نـور نه تـمـیږو د ویـنـو څـاڅـکي بـلـوو سـره مشالونـه کــرو پــه جـل وهــلـو وچـو لــلـمـو لکه پـرخه اورو په هـریـوپل دوړانـدې تـګ کې یی بڼــونه کرو د یـو کـیـدو پـه لیار رقیب په جوړو کړو کـندو دروڼ سـبا پـه لــوردمـیـني مـ

13.01.2019 محمدیوسف خدمتګار مزدورزی

غزل

غزل ګله! ستا په څیر دی جانان زړه ته مې را تیر دی جانان نه نه ګله، داسې نه دی ښکلی له تا ډیر دی جانان لکه نسترن داسې دی ما څخه چاپیر دی جانان اوس د غماز هیڅ نه مني پوه په زور او زیر دی جانان هر وخت مې په زړه وي نیکمل کله له ما هیر دی جانان

07.01.2019 نیکمل ځاځی

پردی بورجل

کـله چي پردی سوم لـه بورجـل نـه خـپـل* پـــه هـــــــرانــــګــړکــي وم خــواشــیـــنـــی تــل مارغه غوندي بـندي دزرو په قـفـص کي* خـوزمـابه یادېده دهغي لـــوخي سـرهـرځــل ستانـیه دهـیواد ده ستونزمـن په هـره ژبـه* مېنه وي هـرچـاته ئې ماؤی غوندي بورجــل که پردی له خپل هـیواد په بل مـکان ئې* کـــې سلــطان سې بولي دي وګــړي بیاهم بل

25.12.2018 محمدسرور وکیلي

غزل

که غر ستر په سر یې لار شته د تیارو پسې سهار شته دا بڼ ځکه ښایسته ښکاري چې چوپړ ته یې ملیار شته دومره ډیره موده وشوه لا تر اوسه یې پرهار شته چوپه خوله وه هیڅ یې نه ویل خو په زړه کې یې اقرار شته زه پرې څنګه باور وکړم چې په ستګو کې یې انکار شته نابوهۍ زور لګولی په دې چم کې څو هوښیار شته که په ټولو حساب نه شي دلته څو سړي د کار شته ما ځان خپله پیژندلی چې نصیب قسمت مې خوار شته دڅو ورځو مس

22.12.2018 پوهنمل محمد وارث

سیاسي شـیخ تـه

شـــیـخـه تـا نـه مـې زړګــی قــلـــم قـــلـــم دی چې رقـــیـب دې دیـره کـړی پــه خـپـل چـم دی دا پـــه تـیـــګـه د پـښــــتـو نـــه تــلــل کـــیـږي بې تـهــذیــبـو مــو پــه کــــور ایـښـی قــــدم دی زه یـی سـرې ســـترګې لـنـدې لـیـدلی نـــه شــم هـــر نـظــر راتــه پـیــغــور د خــپـل صـنـم دی پــه کـــوڅـو کـې دشـین سـترګــو ډلـې ګـــرځي شـیـخـه دغــه دې دخــــپـل ریـاضـت کـــرم دی زه پــرې نــــوم دمــیـکــدې بــــدوی نـــه شــــم

21.12.2018 محمدیوسف خدمتګار مزدورزی

مور

چې یې مینه په رښتیا کړه هغه مور وه چې رڼا یې دا دنیا کړه هغه مور وه هم خاپوړې هم لفظونه یې درزده کړل دژوند لاره یې رڼا کړه هغه مور وه کړاوونه یې په چوپه خوله ګاللي بیایې هم په خوله خندا کړه هغه مور وه ته ناروغ وې ستا له غمه ویده نه شوه ټوله شپه یې بیا سبا کړه هغه مور وه تا به کله په ناحقه ورټله دې به ستا سر ته دعا کړه هغه مور وه ته به لیرې چیرې تللی په سفر وې تاپسې به یې ژړا کړه هغه مور وه ترهغو چې به د کور په

10.12.2018 پوهنمل محمد وارث

انفجار او انتهار

انتهار اوانفجار بیګناه چی وژنی هغه انسان نه دی دا بی رحمه ، کافر لا حیوان نه دی ناخبره چی ګذار کوی د شا لوری دا موږک ډوله نر د میدان نه دی نا حقه چی تویوی د مسلمان وینی قسم په الله چی اهل د ايمان نه دي کرامت نلری، دا وحشی انسان نه دی په هیڅ کتاب دی مسلمان نه دی د پردو په دالرو پړودل کیږی څرګند دښمن حاجت د بیان نه دی ظریفه دا وژل وژل خو نور د زغملو نه دی د مظلومانو وینی تویول د منلو ندی څو چ

29.11.2018 ظریف ساپی

شهر بی پرسان

شهر بی پرسان هر که اینجا آدم کشت آدم میشود نورچشم قوم و عالم میشود ظلم وقتل فساد شده معیار آنکه زیاد کشت قهرمان سنګر میشود ګر کشانی اش به حق و قانون حزب و قوم و به او سپهر میشود کند عهد جاسوسی و غلامی دشمن ګر عام کشت محبوب و رهبر میشود درین ظلمت سرا هر چه به هنر میشود آدم بی علم وسواد زود رهبر میشود عالم وفاضل شده خاموش ز حیا سنګ وریګ کجا ګوهر میشود شمشیر زن و لاف زن شده خطی اسپ جنګی در رو

29.11.2018 ظریف ساپی

OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more