عبدالرحيم روغاني 

 

          افسوس

يو ملاموکسب د ټوپک ، تورې ، نيزې کوي 

بل ملا مو کار د دم ، تعويذ او اجازې کوې 

بل ملا مو ، ملا د سياست کار ته تړلې ده 

موږ يې خوار و زار کړو او ملا صيب مزې کوي 

دا فرقې فرقې رنګين اسلام راته اور شوی دی 

يو ملا مو وژني ، بل ملا مو جنازې کوي