د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دمسافردزړه څړيکه

محبوب شمال 24.11.2015 11:09

(زما ليلاوطن ته)   

کله چه بهارپه وطن راشى بياراځمه*

کله چه بلبلى په چغارشى بيا راځمه*

تورتمونه تورى شپى تورطوفانونه*

تورغليم دتورغمازسره پهدارشوبياراځمه*

که دځوانى خوراوربل کى غوټي ګول شوى*

دډولونوپه غوغاکى دبورا سره راځمه*

لونى سپي تورکارغان چه شول په منډو*

يوځل بياداحمدخان او درياخان سره راځمه*