د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دسکروټودنيا

محبوب شمال 23.11.2015 11:41

چه احساس دمينى هرچاسره مل شى*

دلاله ګلان ددشتوسور بخمل شى*

چه دښکلومحبت لويه ګناه شى*

کوه قاف دښاپريانوپناه ګاه شى*

دګلاب په بويدوماته روژه شى*

دبورا له غورمبيدوبه څه ګيله شى*

پاکه ربه په دنيا چه دا جزا شى*

اخيرت مومعلوم نه دى جنتونه به دچا شى*