د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پسرليه

محبوب شمال 22.12.2015 22:16

راوړه پسرليــــــــــه دګولونـــــــو هار له ځان سره

باران دســـــــروغميوديـــــــاقوتــــواومرجان سره

زماداميـــدونودښتى غرونـــــــــه مړاوى شوى دى

راوړه څاڅکي څاڅکي درحمت باران له ځان سره

مائي دحجران ژمي ساړه ساړه تيرکړى دى

راوړه دوصال زيرى قاصده له کاروان سره

په سرواوشنوټکريوبياد"جرچينه"رنګينه کړه

ماړه کړه په ديداريوځلى بيادوه مينان سره

ډلي به شى جوړى دى خوبانـوشنو باغـوپه لور

يوځاي به شى نازونــه دخوبانـــوسره ګلان سره

کله چـــه دسروګلــوقطارپـــه اوربـــل جـــوړسى

شمال به ورته جوړکړى دسرټيک دسره پيزوان سره

راوړه پسرليـــــــــه دګلونوهـــــــار له ځان سره
باران دسروغميــــو دياقوتــــــــواومرجان سره