د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دنتکى ننداره

محبوب شمال 19.11.2015 11:06

ﺩﺳﺮﻱ ﻧﺘﻜﻲ ﭘﻪ ﻧﻨﺪاﺭﻩ ﻭﻡ ﭼﻪ ﭘﻴﺰﻭاﻥ ﻣﻲ ﻭﻟﻴﺪ *

ﺩﺩﻭاړو  ورځوترمنځ ورک وم چه شين خال مي وليد*

ترسهاره وم ورک شوي ستادحسن منظروکي*

ستادمخ دنورشغلوکي څه قدرت دي الله جان مي وليد*

ستادحسن ننداروکو ماويل زه ورک شوي *

چه ننداره کي هغه ستوري دسبامي وليد*

سپوژميه ګوره خپه نه شي چه رشتيا ووايم*

دستاله ستورونوراني مخ دجانان مي وليد*

بلبلان ټول يادپيزوان يادجانان سندري وايي*

په دي غوغاکي د(شمال)څيري ګريوان مي وليد*