د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

محبوب شمال

03.01.2016 12:30    |   محبوب شمال دښکلامرغلره دواده نه مخکى کونډه شوه

نه پوهژم  څوک يي ته دکومي بدري خوريي کومــه جادوګــره دکابــل که دي لاهــوريي

30.12.2015 13:48    |   محبوب شمال جهادى مشرانوته

(په افغانستان کي د جهادى ناورين   سياسى لوبغاړودنوىلوبى(دثبات اوحراست شورا) په نوم سرخلاسى ليک)

28.12.2015 12:55    |   محبوب شمال دعاشقانوفرياد

زمـاپـه بـڼو چـاپ د چـا دکو ښـو دى؟ څنګـه راتـه وائي چـه زه غـل نـه يـم

22.12.2015 22:16    |   محبوب شمال پسرليه

راوړه پسرليــــــــــه دګولونـــــــو هار له ځان سره باران دســـــــروغميوديـــــــاقوتــــواومرجان سره

14.12.2015 11:16    |   محبوب شمال دځوانى ارمان

لکه چه شمعه درڼا له پاره ځان سوځوى* حجران مو داسى په زړګى دغم جهان جوړوى*

01.12.2015 11:25    |   محبوب شمال (دوهشت انځور)

تياري هرځلمى ته په جنت کى (70 ) حورى شى* چه دهريوانتحارسره په لسګونو ميندى بورى شى*

24.11.2015 11:09    |   محبوب شمال دمسافردزړه څړيکه

زماليلاوطنه

23.11.2015 11:41    |   محبوب شمال دسکروټودنيا

چه احساس دمينى هرچاسره مل شى* دلاله ګلان ددشتوسور بخمل شى*

22.11.2015 12:33    |   محبوب شمال غزل

عمربه تيرشى دجنون بندى خانو کى* يوځل که شوى بندى دتورو زلفوزولنوکى*

19.11.2015 11:06    |   محبوب شمال دنتکى ننداره

ﺩﺳﺮﻱ ﻧﺘﻜﻲ ﭘﻪ ﻧﻨﺪاﺭﻩ ﻭﻡ ﭼﻪ ﭘﻴﺰﻭاﻥ ﻣﻲ ﻭﻟﻴﺪ * ﺩﺩﻭاړو  ورځوترمنځ ورک وم چه شين خال مي وليد*

18.11.2015 11:07    |   محبوب شمال غزل

ﺳﺘﺎ ﺩﺳﺮﻭﺳﺘﺮﮔﻮ ﻫﺮﻏﺸﻲ*ﺯﻣﺎﭘﻪ ﺯﺭﻩ ﭼﻪ ﻟﮕﻴﺪﻟﻲ*    په رنځوروﻛﻲ ﺭنځورﺷﻮﻡ* ﺧﻮﺏاﻭﺧﻴﺎﻝﻣﻲﺗﺸﺘﻴﺪﻟﻲ*

17.11.2015 11:07    |   محبوب شمال غزل

دعشق طوطى مى سره منګول دزړه په سرنيولى* ځکه مى لاس دپاکى مينى پاس په سرنيولى*

14.11.2015 19:41    |   محبوب شمال داګودر دامزديګر

څمره ښائسته دى مازديګرزموږدکلى* ښاپيرى چه پکشى ناستى دا ګودر زموږ دکلى*