د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دځوانى ارمان

محبوب شمال 14.12.2015 11:16

لکه چه شمعه درڼا له پاره ځان سوځوى*

حجران مو داسى په زړګى دغم جهان جوړوى*

ماويل داوخت دوصال هڅکله تيريژينه نور*

دزمانى طوفان له غرونو هم ميدان جوړوى*

نه پوهيدم چه بى وفا ئئ هومره*

زه په غفلت ويده چه يارسفرته ځان جوړوى*

(شماله)نورپرى اعتماد ونه کړى*

سپينه شوه ژيره زمانه ځان ته دوران جوړوى*