د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د افغانستان د کارکوونکو ملي اتحادیې انترنتي خپرونې پيل کړې

خبري څانګه 26.01.2010 08:40

د افغانستان د کارکوونکو ملي اتحادیې انترنتي خپرونې پيل کړې.

د دې ټولنې د د ويبپاڼې مسوول فرهاد بارکزی دی او د ويبپاڼې ادرس یې www.nuae.info دی.

سره د دې چې دا ټولنه وايي چې ملي ټولنه ده خو پښتو ژبې ته په کې ځای نه دی ورکړ شوی او نه یې په نښان  او ويبپاڼه کې د ټولنې نوم په پښتو ليکل شوي دي.