د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

شورای نظارادعای پوچ جهاد ومقاومت

شمال وردګ 11.07.2016 21:00

(شوراي نظار ؛ ادعاي پوچ جهاد ومقاومت )
قوماندان جوزتام های اجنتوری (چيرکى) KGB را بشناسيد ـ
احمد شاه مسعود که یک فردفراری از وطن ازوقت داودخان الی تصمیم ګیری روسها به یورش بی شرمانه اش به افغانستان دردامن. Isi تحت پوشش گلبدین حکمتیار در پاکستان به سر می برد ودران وقت با تفاهم kgb با isi درسال 1358 هجری . مسعود به دره پنجشیروارد گرید.
وپلانهای روسهارا قدمه وارتدبیق میکرد.
در استناد با اسناد ومدارك ، شواهد وفاكتها ، احمد شاه مسعود اين كار را اگاهانه ومطابق به پلانيكه از سالها قبل بالاي طرح ان كار شده بود عملي ميسازد .
قرار شواهد ومعلومات ، محتويات اين پلان ، كه بالاي طرح و ترتيب نقشهء ان در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه ، در واقعت  بعد از به دار اويختن رهبر محبوب سقويها " امير حبيب الله - خادم دين رسول الله " خصوصاً بعد از انكه احزاب با ايديا لوژي هاي مختلف از جمله احزاب اسلامي و حزب د . خ . ا . ريشه ميگيرد طور شف شف ياد اوري ميگردد ،     وبلاخره زمانيكه همين احزاب فعاليت جلب وجذب رادر قواي مسلح شروع ميكنند و پيروان خط بچه سقو ؟ ( ستمي ها) وكار مل  معتقد ميگردد كه موفقيت چندان ندارند ، خصوصاً بعد از خلع صلاحيت كارمل وبقدرت رسيدن دكتور نجيب ، در مجالس همفكران ( خصوصي ) كه متشكل ( مخلوط ) از گروه كارمل ، گروه ستميان اعم از انهايكه تاحال باتغير رنگ چهره همچون فيلمرغ رول بازي ميگردند همچون غلام دستگير پنجشيري ، اقاي محتاط و پيروان خط استاد خليلي وغيره اهل " فرهنگ " و تيكه داران اقليت ها، شفتالو شده علني ميگردد سعي وتلاش بخاطر بوجود اوردن شرايط وامكانات مساعد بخاطر به رسميت شناختن خط ديورند منحيث سرحد رسمي بين پاكستان وافغا نستان واز اين طريق ايجاد ممانعت بخاطر يكجا شدن پشتونهاي دو طرف همين خط ، زيرا در غير اينصورت پشتونها اكثريت مطلق شده مانع عملي شدن هر نوع پلان منجمله تجزيه كشور خواهد شد .
- با بكار گيري هر نوع امكانات و وسايل ( چه داخلي وچه خارجي ، چه در داخل وچه در خارج ) سعي وتلاش به خاطربد نام ساختن قوم پشتون (گويا تروريست ووحشي بوده ) وكشاندن هر نوع جنگ به ولايات پشتون نشين از اينكه ، اين / پول وسرمايه/ است كه سر نويشت مردم وملت هارا تشكيل ميدهد ، با استفاده از هر نوع امكانات دست يافتن بان راندن پشتونها از ولايات شمال ودر صورت لزوم تجزيه افغانستان به شمال وجنوب .فلهذا ،  همان بود كه شوراي نظار در راس احمد شاه مسعود در همكاري با همپيمانا نش از جمله كروه كارمل همينكه قدرت را ، ولو نيمه بدست اوردند قبل ازهمه با عجله خاص قواي مسلح را كه از ساليان متمادي چشم به ازبين بردن ان دوخته بود مرخص ساخته ، اسلحه دست داشته انرا به اين وان كشور تحفه داده وبعضا به قيمت اهن داغمه به فروش رسانده شد . به اساس پلان فوق الذكردارايى عامه ( بيت المال ) را چور چپاول  وبه مرور زمان جنگ را به ولايات جنوب كشاند .
با ظهور طالبان ، كه حزب جمعيت بايك اميد واري خاص ؟ از امدن وتقرب شان الي نواحي شهر كابل انهاراحمايت نمود     ويا حد اقل چشم پوشي كرد ، تااگر توانسته با شد حريف اصلي خودرا گه حزب اسلامي به رهبري حكمت يار بوده توسط اينان از بين برده ويا حد اقل خلع سلاح نمايد . حزب جمعيت بعد ازان كه ديد تلاشهايش بي ثمر بوده شهر كابل را بدون مقاومت در حالي به قصد رسيدن به شمال ( درهء پنجشير ) ترك ميكند كه هست وبود پايتخت را ، كه اقلام عمده انرا سلاح ومهمات ، وسايط نقليه ،  اجناس قيمتي و پولهاي دولتي بوده باخود ميبرد* . اينجاست كه احمد شاه مسعود مطابق پلان قبلي طرح تجزيه كشور را به شمال وجنوب مطرح ميسازد كه بنابر موجوديت اقوام ترك تبار وهزاره كه هر كدام در چنين شرايطي ادعاي ارضي " معقول ومنطقي " خودرا داشتند نا اميد شده در پنجشير اخذ موقع ( موضع ) مينمايد .
احمدشاه مسعود در تمام اين مدت زمان درنتيجه معامله به سرنويشت كشور از كمك هاي مستقيم مالي ( چاپ غير قانوني بانك نوتها ) ، نظامي ومشو رتي كشورهاي باني شان - روسيه ، ايران و هندوستان بر خوردار ميباشد، كه مثال برجسته ان فعال ساختن وبازنمودن قونسلگري روسيه وايران درشهر مزار شريف ميباشد ، بدتر ازهمه اينكه ايران علاوه بر قونسلگري ، شعبات استخبارات وهوايى ملكي ؟ رانيز در شمال سروسامان ميبخشد وفعاليت شانرا گويى شمال ديگر كشور مستقل بوده ، با   دست باز،  دران شروع ميكند و با نقض صريح حقوق دول به پرواز هاي طيارات ترانسپورتي نظامي شان در شمال كشور بي خار ؟ ادامه ميدهند .
ميگويند ؛ شري بخيزد كه به خير ما باشد .
يازده سپتمبر همان صرابي بود  كه به واقعت تبديل شده و ريشه هاي خشك شوراي نظار را سير اب نمود . چه يك شري !؟
شري كه شوراي نظار را به مثال " لازاروس " * از گور كشيده ودر ان روحش را دميد ، ولي اين بار نه همان لازاروس ونه هم همان عيسي بن مريم ، بلكه ج . د . بوش است كه همچون شيطان در وجود پوتين حلول نموده در لاش مرده شوراي نظار روحشان را ميد مند وانرا به پا استاد نموده در قلع وقمع طالب از ان  همچون پياده نظام روس بنفع امريكا كار ميگيرد.
در اين خصوص شمارا به تماشاي فلم مستند " بن لادن - مرده يا زنده " مشورة ميدهم ، تا هموطنان ببينند ، چطور مدعيان دروغين جهاد ومقاومت در پاي ميز ي كه پوتين براي شان دستورميدهد مانند غلامان حقير در(تاجكستان ) گوش به فرمان نشسته اند و بلي گفته سر ميجنبانند . شرم وننگ بر شما وطن فروشان. درنتیجه باز هم فاجعه. تاانکه ازریان پنج تاجکستان گذشتند که دران زمان مسعود کشته شده بود ربانی لیدر باند جمعیت وفهیم که عوض احمدشاه مسعود شورای نظار را رهبری میکردهمراه باامریکای هابا اعمال هزاران جنایاتی به کابل رسیدند.ازاصل مطلب دور نمیروم.برمیگردم به جهاد ومقاومت پوچ شورای نظار....
اولين عمليات بزرگ بالاي پنجشير؟؟
اردوي ٤٠ كه قسمت عمده ان ( البته در همين زون ) درگارنيزونهاي دشت كيلگي ، جبل سراج وبگرام جابجا شدند در تفاهم با احمد شاه مسعود در راه رسيدن به دو هدف ، تطبيقات را زير عنوان " عمليات پنجشير " براه انداختند . هدف اول - ازمايش ومؤثريت سلاح كه ازان بايد در اراضي كوهستاني افغانستان كار گرفته ميشد .
هدف دوم - اعتبار بخشيدن به احمد شاه مسعود ، تا سطح كه بعد از همين " عمليات " احمدشاه را بنام " شير دره پنجشير- Лев панжшерской далины " به افغانها وجهانيان معرفي نموده مشهور ساختند .درارشیف اسنادی ( ل.ا.ولادمیر) مشاهده کردم که دراجلاس خصوصی این لقب شیرپنجشیر را که ها به مسعود تحفه کرد.
سلاح كه دراين تطبيقات زير عنوان عمليات پنجشير مورد استفاده قرار گرفت حد اكثر شان در بگرام و جبل السراج جا بجا شده بودند كه در نوع خود بعد از سلاح زروي خطر ناكترين سلاح جهان به شمار ميرفت و وزارت دفاع شوروي قسمت بزرگ ازاين نوع سلاح را حين خارج شدن از افغانستان به اردوي ملي ما وا گذار شدند واردوي ما در جنگ جلال اباد ازان به پيمانه وسيع كار گرفت وپوز اردوي پاكستان را در همكاري با مجاهلين عرب وافغانهاي فروخته شده به خاك ماليده به شكست شرم اور تاريخي روبرو ساختند .سلاح كه در تطبيقات پنجشير مورد استفاده قرار گفتند قرارزيل .
- Смерч - (سميرچ ( نوع طوفان حلقوي هوا
- Ураган - اورگان ( نوع
Град - گراد ( ژاله ) .
- Торнадо - تورنادو ( نوع طوفان سپيرال نماي بحري ).
-Луна - مهتاب وСкат-cc1 نوع حيوان ( ماهي ؟ ) مثلث مانند با دم دراز برقي
. اينها كه بعضي شان بنام سيستم هاي ري اكتيف اتش مسلسل ياد ميشوند بعد از بمب هاي اتومي وهايدروجني خطر ناكترين سلاح ناميده شده .
طيارات بمباردمان وشكاري از جمله طياره بمباردمان ستراتيژيك تو پليو ( Ту -16 ) كه غربي ها انرا دروقتش بنام بيگ - فاير ياد مينمودند و انواع مختلف از طيارات شكاري وشكاري - بمبارد تيپ ميگ وسو (Миг & Су ) وهليگوپترهاي تيپ مي (Ми ) .
- وهمچنان سلاح Гавбица , Шилка , Пламя , Гвоздика , Акация وغيره كه مربوط ميشود به ماشيندارها، انواع مختلف توپهاي دور بورد وتوپهاي هاوان وغيره .
خاطره ؛ در اين تطبيقات كه از دره پنجشير منحيث پوليگون ازمايش سلاح ، كار گرفته شد اردوي ٤٠ قواي پاراشوتي و Спецназ را نيز ازمايش نموده در پنجشير پياده نمودند .
بايد فراموش نكرد كه دراستانه اجراي تطبيقات تمام همان اهالي پنجشير كه امكان متضرر بودن شان از تطبيقات ميرفت از پنجشير به دره هاي همسايه درهء پنجشير نقل مكان نموده بودند وهمچنان افراد مسلح احمدشاه مسعود .
درمورد محل اقامت شخص احمدشاه مسعود حين اجراي تطبيقات اسناد موثق در دست نيست وشايعات كه دران زمان پخش شده بودند ( البته چند روز بعد از تطبيقات ) قرار ذيل ميباشند .
- عده ء ميگفتند كه احمد شا مسعود دريكي ازدره هاي همجوار دره پنجشير با افراد خود درحال ترصد تطبيقات بود .
- تعدادي ديگر كه گويا از زبان مشاورين خود شنيده اند ، ميگفتند كه حين اجراي تطبيقات احمد شاه مسعود در يكي از محلات ترصد يكجا با افسران ارشد نظامي شوروي كه مسؤل پيشبرد تطبيقات بودند قرار داشت .
- چيزي كه از نظر من قرين به حقيقت است گفتني ناخود اگاه يك دختر ( خانم ) روسي بوده كه ميگويند در يكي از مغازه هاي گار نيزون روسها در شمال شرق ميدان هوايى بگرام كار ميكرد وبا يكي از پيلو تان افغان كه " مختار " نام داشت علايق دوستي ؟؟ برقرار كرده بود. اين دختر كه نه توانسته بود مطابق به وعده (сведание ) مختار پيلوت را ملا قات نمايد،
در اظهار معذرت به مختار پيلوت گفته بود كه با هيئت ( Делигация ) اعزامي مسكو منحيث پيش خدمت ( Официанка ) در (МЕДСАНВАТ -медицинский санетарнйи баталион مصروف بوده . اين دختر درضمن به مختار پيلوت علاوه نموده بود كه يك شخصيت مهم افغان هم با يك ترجمان تاجكي دربين هيئت ديده ميشد كه كلا ي گرد مسخره برسر داشت ( بعد فهميده شد كه منظورش كلاي پكول بوده ) واز او بنام ..احميد؟ شاه - (какой та Шах ) یاد میکرد
ميگويند بعد از استماع وپخش اين شايعه ، مرده وزنده دختر نا پديد شده ومختار هم بعد از اين روي خوش از روسها نديده از بگرام به مزار تبديل گرديد، تا اينكه بعد از خروج قواي شوروي در جنگ جلال اباد طياره اش سقوط نموده وخودش كشته ميشود . والله العلم !
شوراي نظار هنوز هم ادعا دارد كه قواي سرخ طي دوران اشغال ٩ بار با لاي دره (ولسوالي ) پنجشير عمليات بزرگ نظامي انجام داده اند وراست ميگويند ، اما واما نميگويند كه همهء اين عمليات به خواست احمد شاه مسعود صورت گرفته وان طوريكه از يك طرف از كمك هاي CIA وكشورهاي عرب كه از طريقISI به شوراي نظار ميرسيد محروم نشده واز طرف ديگر حزب جمعيت از فشاري كه مجاهدين ( خصوصاًحزب اسلامي ) بالايش ( ازخاطر باز بودن راه سالنگ ) واردمي اورد نجات پيدا كرده باشد . وبايد به جرئت گفت كه هر بار قبل از شروع عمليات احمدشاه مسعود با تمامي اعضاي باندش دره پنجشير را ترك گفته به دره هاي همجوار درهء پنجشير متواري ميگرديدند و هم بايد علاوه نمودکه احمد شاه مسعود با باندش طي ٩ بار عمليات اردوي ٤٠ يك نفر راهم تلف نداده است وبايد هم منطقاً چنين باشد ، زيرا احمد شاه مسعود هميشه ( خصوصاً هنگام كه كارمل خلع صلاحيت شده ، داكتر نجيب به قدرت ميرسد.) قبل از تصميم به عمليات ازطريق هواخواهانش همان گروپ سیتمی های کارملی كه در دستگاه دولت بوده در جريان گذاشته ميشد . چنانچه یک چشمدید مستند درسال 1992 درماه قوس خودم درشهر تالقان میرفتم ویکی ازپیلوتان هلیکفتر به اسم بسم الله برایم خبر داد که فردا تالقان میروم اماده باشیدودران وقت معمول هلیکفترها جوره پرواز میکرد من همراه با بسم الله جان که قوماندان عمله بود درکابین شیشته بودم وافراد مسلح اعتمادی شورای نظار نیز در همین طیاره بود ودردیگر طیاره داکتر عبدالله رئس اجرائه فعلی افغانستان بود وقتی درچمن شهروالی تالقان پاین شدم داکتر عبدالله ازطیاره پاین شد وبه افراد مسلح که قبلأ انجاه استاده بود گفت که موادراحاضرکرده اید انها گفتند بلی همان که درورسج تخاربود حاضراست عبدالله صندوق هارا باز کردمنهم کنجکاوشدم وبسمالله جان برایم گفت بیا که این چه اسرار است ببینم دیدم که درسندوق های مرمی 303 بورد اینگلیسی که شکل مخصوص داشت مانند صندوق های مهمات روسی نیست سران را باز کرد وخریطه پلان مدافعوی گارنزیون کابل که به امضای جنرال هاشم خان رئس اپراسیون وجنرال اسلم وطنجار وزیردفاع وبت تائد گردیده .بعد من به طرف خانه دوستانم رفتم وعبدالله جان همان مواد( پلان گذاری مدافعوی گارنیزین کابل را ) راباخود به کابل انتقال دادند .پس متوان گفت که اجنتان روس هم در دولت وقت درپهلوی شورای نظارکارمیکرد...........
( سران مجاهدين ) كه از طريق ISI وCIA در جريان قرار داده شده بودند كه دولت شوروي تصميم به خروج قواي شان را گرفته وعنقريب كشور افغانستان را ترك ميگويند ، هرگدام بيش از پيش فعال شده ، خواستند اخرين ضربات را بالاي قواي شوروي وارد اورند. حزب اسلامي گلب الدين كه طي دوران جهاد ضربات محكمي از طرف شوراي نظار در همكاري غير مستقيم با اردوي ٤٠ متحمل شده بود با استفاده از موقع از هر طرف وارد ساحه نفوذ احمدشاه مسعود شده
در امتداد راه كابل - حيرتان وولسوالي پنجشير، پروان ، كاپيسا ، بغلان وكندز مجاهدينش را جا بجا میسازد
ر سركوب حزب اسلامي وديگر مجاهدين كه د رساحه نفوذ وي سرايت نموده بودند با او يكجاقبل از خروج شان عمليات را براه انداخته باضربات هوايى اورا حمايت نمايد كه از طرف اردوي ٤٠ بابي ميلي مقابل گرديد . اينجاست كه احمد شاه مسعود از طريق عمال شان دردولت داكتر نجيب بالاي نجيب فشار مياورد تاازيكطرف قواي اردوي ٤٠ رابراي عمليات تحريك نموده واز طرف ديگر خود ( وزارت دفاع ) درعمليات با اردوي ٤٠ حصه بگيرد كه چنين هم شد ودرين عمليات به مجاهدين كه اكثريت شانرا اعضاي حزب اسلامي گلب الدين تشكيل ميدادند ضربات مرگباري وارد اورده ، ده ها قومندان حزب اسلامي را به قتل رساندند و منابع درامد(عايدات ) مالي حزب جمعيت وبعداً شوراي نظار كه در سال ١٩٨٣ م بنيان ان از طرف احمد شاه مسعود گذاشته شد .قبل از چپاول قدرت دولتي ( هنگام به اصطلاح جهاد ) .احمد شاه مسعود با ايجاد شوراي نظار در سال ١٩٨٣م در واقعيت سنگ بناي يك موسسه ( كمپني ) خصوصي نظامي مزدور ( خدمات نظامي دربرابر پول ) را گذاشت كه درجها ن مدرن غرب بنام هاي زيل شهرت يافته اند ؛
- Private military companny
- Black water , DynCorp , Hart Group , Tripl Canopy , Kroll وغيونل اه اند ؛
- Private military companny
- Black water , DynCorp , Hart Group , Tripl Canopy , Kroll وغيونل ا , Hart Group , Tripl Canopy , Kroll وغيونل اTripl Canopy , Kroll وغيونل اين موسسات خصوصي به اساس قرار داد دربرابر پول ازطرف موسسات كه دران جذب شده مورد استفاده هاي مختلف در بخش هاي مختلف مورد نظر موسسات نظامي ، پوليسي واستخباراتي كشور ذيعلاقه قرار ميگيرند. نمونه بر جسته چنين قرار دادها - قرارداد شوراي نظار با وزارت دفاع و KGB شوروي در خصوص " امنيت شاهراه سالنگ" وقرار داد شوراي نظار با CIA ازطريق KGB در رابطه به سركوب قوت هاي طالبان منحيث " سربازان پياده نظام امريكايى" وبعداً از طريق قوماندانان محلي بنام " گرفتن امنيت " گار نيزيونها وقرار گاهاي كشورهاي شامل ائيتلاف مقيم در شمال كشور، گرفتن امنيت قطارهاي ترانسپورتي و اكمالاتي وغيره
بايد خاطر نشان ساخت كه ايئتلاف شمال در راس معامله - شوراي نظار فقط از يك قرارداد كه با CIA از طريق KGB بست ٧٠ مليون دالر گرفت ( البته علاوه بر سلاح ، مهمات وتجهيزات نظامي ).
علاوه بر ان ؛ حزب جمعيت بالخصوص شوراي نظارقبل از چپاول قدرت داراي منابع ذيل عايدات مالي بودن ؛

- از استخبارات ووزارت دفاع اتحاد شوروي .
- از استخبارات كشور فرانسه .
ازاستخبارات ایران

- از استخبارات Mi6انگلستان دراوايل سال ١٩٨٠ م - مراجعه شود به كتاب Ghost Wars
- از CIA ازطريق ISI - شوراي نظار( احمدشاه مسعود ) بشكل مستقيم ماهانه ٢٠٠،٠٠٠ دالر ازطريق مامور موظف " كيري شرون"، مقيم سفارت امريكا دركابل وغير مستقيم از طريق قرار گاه ( دفتر ) حزب جمعيت مقيم در پاكستان ( هم پول نقد - كمك ؟ كشورهاي عرب ) وهم سلاح ومهمات .
از طريق CIA- مامورموظف - گيري شرون که بعد درکتاب خود نیز تحریر کرده است.
----اخذ ٥٠٠،٠٠٠( پنجصد هزار ) دالرتوسط برادر احمدشاه مسعود ( احمد ضيا مسعود ) مقيم در پاكستان بخاطر مسدود ساختن راه سالنگ و ( سروبي ؟ ) ، اخذ ٩٠٠،٠٠٠ ( نوهصد هزار ) دالر بازهم توسط احمد ضيا ( كتاب جنگ هاي نامرئى ) ، پرداخت ٢٥٠،٠٠٠( دوصده پنجاه هزار ) دالر در هر ملاقات به مسعود جهت از بين بردن مركز تربيوي القاعده در درونته ، وعده پرداخت ١٥٠ ( يكصدو وپنجا مليون ) دالر به احمدشاه مسعود ( پرداخت ٤٠٠،٠٠٠دالر " ماهانه " كه در سفر احمدشاه مسعود به فرانسه - شهر شتراس بورگ " اقامت گاه پارلمان اروپا "با گيري شرون بخاطر تبادل اطلاعات راجع به بن لادن موسس شبكه القاعده توافق صورت گرفته بود .
- از استخراج سنگ هاي قيمتي مانند زمرد ، لاجورد ويا قوت به كشورهاي فرانسه ، انگلستان ، پاكستان ،سويس ، ايتالي وكشورهاي خليج فارس وهندوستان، كه تابه امروز ادامه دارد ( به قيمت صدها ميليون دالر ) .
- ازحفريات اثار باستاني وقاچاق انها،به كشورهاي خليج فارس ، فرانسه ، انگلستان وغيره ، كه تابه امروز ادامه دارد .
- منابع عايدات مالي حزب جمعيت بالاخص شوراي نظار بعد از چپاول قدرت چه در زمان رياست رباني وچه درزمان طالب ورياست حامد كرزي .جنایت بزرگ دیگری احمد شاه مسعود.
درزنامه شهادت شماره ١٢٣ دلو ١٣٧٣.چنین تذکار به عمل امده است.
- از طريق توظيف قوماندانان محلي شوراي نظار بنام " تامين امنيت " گار نيزيونها وقرار گاهاي كشورهاي شامل ائيتلاف ايساف مقيم در شمال كشور بشكل تصميمات شخصي به اساس قرار داد هاي مخفي - خصوصي ( دربرابر پول )
- از طريق ايجاد ترانسپورتهاي بزرگ اكمالاتي قطعات ايساف .
- از طريق چپاول دارايى عامه ، بانكها ، موسسات دولتي ، موزيم ، اثار باستاني و ارشيف ملي .
- از طريق به فروش رساندن شبكه اجنتوري خاد بالاي استخبارات پاكستان - ISI .
اين شبكه كه شامل صدها و ممكن هزارها همكار استخباراتي خاد كه مسكونه پاكستان بوده وبه احتمال قوي احمد شاه مسعود از طريق معاون وزارت خاد اقاي يار محمد ، جنرال بابه جان و محمد باقر فرين به ان دست يافته بود ، بعد از هفته ها چانه زني درمورد قيمتش بالاي رئيس وقت ISI جنرال حميد گل درموافقه با صدراعظم وقت -
نواز شريف به فروش رسيد ، كه بعداً معلوم گرديد تمام اعضاي اين شبكه اجنتوري از طرف ISI بشكل وحشيانه به قتل رسيدند واين نوع جنايت در تاريخ استخبارات جهان مثال ندارد . يار محمد ورفقايش مسؤل اين جنايت وخيانت ملي بوده بايد در محاكم بين المللي محاكمه گردد.
قرار شندگي ميگويند KGB شخصي را نزد احمد شاه فرستاده بود تااگر شود دوسيه هاي اجنت هاي شامل اين شبكه را به انها بسپارد ولي احمدشاه مسعود طفره رفته موضوع درخواست KGB را به روزهاي اينده موكول ميسازد ، زيرا به احمدشاه ازقبل فهمانده شده بود كه ، بيش از ٩٠ ٪ اشخاص شامل اين شبكه را پشتون ها ي انطرف خط ديورند تشكيل ميداد وفروختن ان به ISI ضربه ديگري بود بالاي پشتون ها. ( گرچه من باور دارم كه KGB ازقبل كاپي دوسيه هاي اين شبكه را در اختيار داشت وصرف بخاطر اينكه دوسيه هاي شبكه به دست ISI نرسد چنين خوا هش را از ا حمد شاه كرده باشد ، زيرا در انصورت از عواقب خطر ناك ان حدث ميزد ).
--------------------------------------------------------------------------
مأخذها ! همه افغانهااین جنایات تاریخی را به یاددارند ضرورت به هیچ اسنادی نیست.بان هم
- ماموراستخبارات CIA - گري شرون
نام كتاب ؛ First In
نويسنده ؛ گري شرون
ثبوت ادعا ؛ لطفاً به نويشته كه در ارشيفهاي سايتهاي ملي ټول افغانستان وافغان جرمن اونلايت زير عنوان " اتهامات را كه بالاي جناب حامد كرزي وارد ميدانند " در دو قسمت ، ثبت گرديده مرور نماييد .وشوراي نظار ؛ ادعاي پوچ جهاد ومقاومت..با احترام