د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

شمال وردګ

22.08.2016 22:25    |   شمال وردګ استادسیاف وحفیظ الله امین دریک اداره استخدام وپرورش یافته بود

استادسیاف وحفیظ الله امین دریک اداره استخدام وپرورش یافته ب

23.07.2016 13:14    |   شمال وردګ (ټول سپیڅلي خوځښتونه تاریخ په روښانه بڼه ساتی)

دافغانانو دسیاسی زعامت اشتباهات دتاریخ په اوږدوکی!

11.07.2016 22:00    |   شمال وردګ شورای نظارادعای پوچ جهاد ومقاومت

قوماندان جوزتام های اجنتوری (چيرکى) KGB را بشناسيد

07.07.2016 10:13    |   شمال وردګ (اختریزه ډالی)

(اختریزه ډالی)

26.06.2016 13:24    |   شمال وردګ د ډیورنډ ډارامه

دډیورنډدمعاهدی کلیوالی چایڼیز

24.06.2016 11:01    |   شمال وردګ غزل

تصوردخال اوخط کی تراسمان ورسیدم

23.06.2016 10:26    |   شمال وردګ اسلام دین حق و قرآن کتاب کامل است

اسلام دین حق و قرآن کتاب کامل است

10.06.2016 11:56    |   شمال وردګ ارزش عقل وآزادی فکردرعقیده.

قسمت دوم ارزش عقل واذادی فکردرعقیده.

08.06.2016 12:50    |   شمال وردګ ارزش عقل وآزادی فکردرعقیده.

حیات اجماعی خودرابه به احکام فلسفی اسلام اراسته سازید.

06.06.2016 10:42    |   شمال وردګ مثلث ایران.پاکستان.هند.

مثلث.ایران. پاکستان .هندوبندرچابهاروبندسلما.

22.05.2016 20:57    |   شمال وردګ دغمشریکی پیغام

لو ى لوى غرونه دوردګوپرون بيا ولړزيدل

11.05.2016 10:04    |   شمال وردګ ترانه

دالوی افغانستان دی...دایوافغانستان دی. بیرغ ئی لوړرپیژی...پیژندلی ټول جهان دی

23.04.2016 13:31    |   شمال وردګ کابلته دغم شریکی پیغام

کابله داپه تا څه تیریږی.