د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

وايم کاشکې

الحاج الهام الدين قيام 07.08.2013 17:36

په نيمه شپه کې بوڅ راکينمه وسواس راشي
لکه دونې پاڼه رېږدم،کوم هراس راشي

ورشم کړکي ته،له کړکي هرڅه پردي ووينم
يوژړوونکئ،،عجيبه غوندې احساس راشي

له ډيرافسوسه اسويلي باسم،ارمان کومه
وايم چې کاشکې تېروختونه بياپلاس راشي