د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

څلوريځه

الحاج الهام الدين قيام 04.06.2013 11:24

شات له موچيوحاصليږي،له بمبرونه شي
دلته جګه دسولې لارده،په لښکرونه شي

ملي کارونه په وطن کې په ملي خلکوشي
داپه خائنووطنپلورو سوداګرو نه شي