د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ګران افغانستان

الحاج الهام الدين قيام 18.04.2013 03:08

ځما ساه ده،ځمازړه دئ،ځماځان دی
ځماوياړ،ځماضمير،ځماوجدان دی

خمامينه،ځماعزت،ځماغروردی
ځما عقل،ځماسوچ،ځماارمان دی

له پلرو،نيکوراپاتې،په ميراث دئ
اوس مې برخه،دسپيڅلي ټينګ ايمان دی

خړه خاوره ېې،له زروښائسته ده
ګران وطن مې په دنيا،جنت نشان دی

داوطن دې خدايه تل ترتل ژوندئ وي
دقيام دسترګوتور، افغانستان دی