د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دګناهونوکفاره

الحاج الهام الدين قيام 10.05.2011 22:12

فيصله مې دتقدير ده،څه چاره ده

چې له ګران وطن مې،ليرې ګوزاره دهزه بې ساه،دلته راوړی زمانې يم

ساه مې،ګران وطنه!لاهم ستاکره دهدلته اوسم،مينه هلته رانه پاتې

لاهملته،دوطن په کور،ديره دهچې مې ځان دخپلې ساه سره يوځای شي

ګران وطنه !لاخوهيله راسره ده!زه چې ليرې له تااوسمه وطنه

له ژوندون مې جوړه شوی،مسخره دهدغرورلښکر مې،دلته ماتي وکړه

له شهيد غيرت مې،ډکه هديره دهدوياړونو، جنازې مې پکې اوسي

دلته ژوندمې،دوياړونومقبره دهنورقيام ته،دلته ژوندکې ثواب نشته

دلته ژوند،دګناهونو، کفاره دهوالدورف/جرمني