د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

سر چپه خيالونه

الحاج الهام الدين قيام 04.03.2011 19:57
موږ وې يوروپ کې به شپې ورځې ، ښې په خوند تيروو
مـــاړه په خيټه ، پټ په تن ، خوښ به خــــــپل ژوند تيروو


خـــو زمــــوږ دا خــــيالـــونــه دومـــــــره ســـرچـــــــپه وختل
لکــــه بنديان په جـــــېل کــې ناست ، مـــــودې د بند تيرو