د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

خلکو دنيا وخوړه...

عبدالروف قتيل خوږياڼى 04.04.2011 17:07

خلکو دنيا وخوړه مونږه دنيا وخوړو
ځان نه خبر نه يو هېڅ چې څه او چا وخوره
خلک جهان نه مخکې
مونږ له جهان نه پاتې
نورو گلشن کړو تيار
مونږ له خزانه پاتې
نور دعوه گير د فضا
مونږ له انسان نه پاتې
دحرکت نړۍ کې
مونږ يو له ځان نه پاتې
خلکو دنيا وخوړه مونږه دنيا وخوړو
ځان نه خبر نه يو هېڅ چې څه او چا وخوړو
خلک سړو پسې ځي
مونږ د خرو شاته روان
برقي ډيوې لري نور
عالي قصرونه روښان
زمونږ په برخه کې دي
خاورين څراغ او تيليان
خلک جهان جوړوي
مونږ د لټۍ مريدان
حرص و هوس شوغالب خپل اشتها وخوړو
خلکو دنيا وخوړه مونږه دنيا وخوړو
مونږ د تربور په نامه
خپل عزيزان پېژنو
وراره ته وايو دښمن
دا بد گومان پېژنو
نه په ورورۍ يو خبر
نه دا نشان پېژنو
دې جهالت لپاره
کله عرفان پېژنو
د انتها محصلې په ابتدا وخوړو
خلکو دنيا وخوړه مونږه دنياوخوړو
پولې پټي له غمه
د ورور د قتل وږي
ژرندې وټي له غمه
د تورو وينو تږي
ډېرې غصې له لاسه
مونږ پړسولي سبزي
مرگ د پښتون غريب ته
پښتون ورغوي مږي
دې جهالت يارانو شام وسبا وخوړو
خلکو دنيا وخوړه مونږه دنيا وخوړو
کچکول تر څنگ گرځوو
شوه ملنگان رانه جوړ
له حرکت لويدلي
پاخه لټان رانه جوړ
مگر د مرگ لپاره
خاص سره ليوان رانه جوړ
طفيلي ژوند لرو مونږ
شوه تنبلان رانه جوړ
دغه يتيم ژوندانه مونږ بې صدا وخوړو
خلکو دنيا وخوړه مونږه دنيا وخوړو
نه مو ژوندون ژوندون شو
نه له هدفه خبر
په ځاى پراته يو واړه
شو ورځ په ورځې بدتر
يو هر محتاج ته محتاج
پراته پرخاک خاکستر
د تنبلۍ ښامار دى
زمونږ په ځان مقرر
تحريک درک نه لري لټۍ په دا وخوړو
خلکو دنيا وخوړه مونږه دنيا وخوړو
وروڼو په راز شئ خبر
مدام ژوندون لپاره
وحدت لاسونه ورکړئ
د ژوند سمون لپاره
احساس ژوندى وساتئ
خپل پيوستون لپاره
قوم او ملت کړئ ودان
د ژوند مضمون لپاره
د ((قتيل)) چيغې واورئ جهل وبا وخوړو
خلکو دنيا وخوړه مونږه دنيا وخوړو