د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

این خطه رابه انسان واگذاریم

عبدالرووف لیوال 23.10.2016 18:22

خداوند (ج) دراولین آیه متبرکه ایکه به سرداربشریت حضرت محمد (ص) نازل فرمود (( اقراء باسم ربک الذی خلق الانسان ))   اعلی ترین خلقت خود (انسان ) رانمادین میسازد، این میرساند که انسانیت مقدم تر از اسلامیت هست ، هیچگاهی چهارپایی (دد) مسلمان شده نمیتواند ، حضرت مولانا هم به آن اشاره دارد{ ازدیووددملولم ، انسانم آرزوست }.
سرزمین جنت نشان – با آب وهوای گوارا ـ چهارفصل معین – آسمان نیله گون – میوه های نایاب – ذخایرومعادن فراوان ـ مناظرزیبا – جنگلات جلغوزه وپسته که درکره ارض ثانی ندارد .
سرزمینی به این همه خوبی منبعد شایسته ی زیست انسان هست – نه شایسته ی ما – به ناحق این سرزمین زیبا رابند انداخته ایم .
چرا شایسته ی زیست مسلمان نیست ؟
کفران نعمت دراسلام پدیده ی بسیارزشت بوده وهمه ی ما نعمات فوق الهی را بدست کفران گرفته ایم – مسلمان این خطه اعمال که انجام میدهد ، پسندیده ی هیچ بشر  نیست.
درچهار دهه اخیردرین کشور سوسیالست ، کمونیست ، امپریالست ، ماؤست ، اخوانست ، طالب ، شؤنست ، نشنلست ، باندست ، سکتاریست ، ملیتاریست ، پرچونست ، اکستریمست ودرمجموع حتی هیومنست این سرزمین وحشی بوده ، به استثنای عده ی قلیلی که به شمار نتوان آورد .
مسکونین بومی این خطه که سجایای انسانی داشتند ، همه کوچیدند یا به کام مرگ رفتند ، حتی بعضی ایشان از شرم منکراند که از کجا کوچیده ایم .
ولی مشکل اساسی درینجاست که چطور این سرزمین را ترک گوییم ـ هیچ گوشه ی دنیا بما جای نمیدهد ، برعلاوه اینکه جای نمیدهد – نام مارا چون اشباح برای ترساندن اطفال خویش بکار میبرند ،مانند {ساکت ! اونه افغان (افعی) بخورش! ).
آنهایکه ماراهم میپذیرند ، به خاطربدست آوردن منفعت خود ازما (الوانداز) میسازند که هم دشمن خودرا ازبین میبرند وهم آتش به هستی ما میزنند وبعد هم خود به خاکستر تبدیل میشویم مانند پاکستان که ماراهمچوالوانداز استعمال نمود .  
ولی اگرما ازین خطه متواری شویم ، به این خطه امنیت میآید ، شگوفان میشود ، حداقل انسانهای واقعی اززیستن درین زمین لذت خواهند برد وخداوندگارازدیدن زندگی انسانی آنها خوش خواهد بود وملایک حسنه را با آنها خواهد فرستاد ، ازتغییرمحل وسرنوشت شان ستایش خواهد نمود وآفرین خواهد گفت ، این عمل ما بدان خواهد ماند که انسانی درحال ازبین رفتن – چشم نهایت زیبا وسالم خودرا به انسانی که به چنین چشمی نیاز دارد ، میدهد .  تحسین به این کار خوب .
الوانداز  : آله ی سخت آتش زای نظامی که به منظورخاکسترساختن هدف بکار میرود.
افعی    : شبح یابلای بسیار مهیب مشابه به اژدهای انسان خورکه یالهای آتشین ترساننده دارد .