د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

(زقوم) وparadise key

عبدالرووف لیوال 21.09.2016 11:31

به همه چون آافتاب مبرهن است که امریکا باایجاد قطب های متضاد از افراطیون اسلامی وجنگسالاران درکشور ما ، تنش زایده وخوداز آن نفع برده وهی میبرد ولی جای تاسف اینست که چرااین اسلامیون بادالر امریکا وparadise key made in pakistanکه به فرمایش امریکا ساخته شده ، تطمیع وهمیشه آله ی دست دیگران شده وبه تحریک اجانب شاخ به شاخ میشوند وبه اشاره امریکا مردم مارا(زقوم) تغذیه میدارند .
زقوم : میوه زهری بسیارتلخ وآتشین که به اهل جهنم داده میشود .
پروسه جهاد که بخاطررسیدن به اهداف ومنافع امریکا وغرب راه اندازی شده بود اکنون ماهیت اصلی خودرابرملا میسازد ، زیرا اگر این مبارزه ی جهادی بخاطر مردم ما به ثمرمیرسید، امروز باید افغانستان یک کشوردارای عدالت اسلامی واستقلال میبود مانند زمان (شاه امان الله غازی) که مسلماٌ نیست  ، مردم مظلوم وبا ایمان ما روی ساده لوحی  فریب رهبران به اصطلاح جهادی راخوردند – درحالیکه منفعت اصلی را امریکا وهمین کاسه لیسان شان در4فازآتی بردند :
درفازاول :  تمام تروریست های اسلامی ازعربستان سعودی ، اندونیزیا ، یمن ، مصر ، امارات متحدعربی وغیره ممالک بنیادگر اسلامی با پشتیوانه ی دالری وریال ، علیه خاک ومردم ما سیل آسا به پاکستان گسیل شدند که تاهنوزهم این پایگاه بزرگ تروریزم همان تولید خودرادارد وبازهم بطور غیر مستقیم حمایه میشود .
درین فازپاکستان وگروهک های جهادی که بانیرنگ امریکا وپاکستان به هفت شاخه مختلف (اژدهای هفتسربرای مردم ما) باپول وسلاح تمویل شدند ( درحالیکه مجاهدین اصلی توت وتلخان میخوردند واسلحه ی خودرابامرکب ویابکمک خانمش انتقال میدادند ) درست مثل امروزکه اولاد ملت درجبهات با نان خشک زیربمباردمان هوایی امریکا وداعش جان میدهند ولی پسران همان رهبران به اصطلاح جهادی کروزین سوار میشوند وپلو تفاله میدارند.
در ختم همین فاز بود که به همت مردم مسلح ما (مجاهدین اصلی) شوروی تضعیف –پارچه ، پارچه ودیوار برلین فروغلطید که بازهم منفعت آن به امریکا وغرب رسید ولی کشور ما نه اسلامی شد ونه هم به استقلال خودنایل آمد ، وبه جز ازآن مردم ما درین فاز(دربدری ،هجرت ، بی خانمان شدن ، ویرانی کابل ، ازبین رفتن اردوی قهرمان 200ساله ولوت شدن همه دارایی های معنوی ومادی ) را متحمل شدند .
برعلاوه درین فازکاسه لیسان شان ازبرکت چور وچپاول وسوء استفاده ازاقتداردولتی چون کنه های خون آشام فربه شدند – بادندانهای درنده وپنجه های ستن (شیطانی ) بیشتر آماده ی پاره کردن گردیدند . ( درفازچارم ازین دندان وپنجه بهره بردند )
فازدوم : (دوردادن روی دگرسکه ) طالبان:
دوفریق را به نام (شروفساد ) و(طالب ) بین هم انداختند وفواید ذیل بدست آوردند :
به عقب زدن کمپنی بریداس وهموارسازی راه به دیناسورهای نفتی خودشان ـ آشکارساختن چهره های متحجر وحشت ودهشت گویا اسلامی با تخریب مجسمه های بامیان ( ازبین بردن فرهنگ جهانی ) مساعد ساختن زمینه بردن آثارتاریخی وسنگ مرمر هلمند برای پاکستان – بردن پشتوانه پول افغانی (زیورات طلاتپه) که نسبت مقاومت قهرمانانه  داکتر نجیب الله قادر به بردن آن نشدند.
فاز سوم : سرکوب آن بخش افراطیت که ازفرمان باداران خود تمردنموده بودند با طیارات بی52وبازهم روی کارآوردن کاسه لیسان سابق بنام مقاومت که بادادن 9 ملیون دالربه رهبران گویا مقاومت زمینه اشغال مستقیم آغازویانکی ها به بهانه ی محو تروریزم داخل خاک افغانستان شدند، وپرداختن به تجارت مواد مخدرکه انتقال آن توسط طیارات بیگانگان که به بهانه آوردن آب معدنی میآمدند ، صورت میگرفت .
فاز چارم : امتحان اسلحه های مختلف به بهانه ی سرکوب مخالفین دولت – ازطیارات درون گرفته تا بالونهای کشفی – زمینه سازی برای تعبیه ی پایگاه های سایبری ونظامی وفعال ساختن سایر مهره های سوخته چون حکمتیاربرای سرکوب آنهایکه چپه شاخ شدند وهوای شاشیدن درنمکدان رادارند.،کنون درفاز چارمی دیگر کارد به استخوان مردم ما رسیده – این سردمداران باایجاد اختلافات لسانی ، سمتی ومذهبی افتراق بزرگی رابرای تعمیل شعاراستعمارگران (تفرقه بیاندازوحکومت کن) بوجود آورده اند .
    زقوم ها ی ذیل رابمردم ما تغذیه میدارند :
سوگ عزیزان که درحملات انتحاری ودرجنگ علیه پاکستان شهید میشوند .
بیکاری ، تحمیل فساد گسترده ی اداری ، ناامنی ، چوروچپاول ومردم آزاری به بهانه های تجلیل روزشهید – مدفون کردن استخوانهای نامعلوم – تغییرمسیربرق – قلدری وکلای پارلمان وزمامداران امور، اختطافهای تجارواطفال.
ایجادفضای رعب ووحشت اینکه (حکمتیارمیآید – شجاعی درراه است – ریس خدادادزنده شده – یاران شفیع دیوانه باهم اییتلاف کردند – رفقای سگ زرداد ازلندن میرسند – شبش فروشان سالنگ دوباره پیدا شدند – گلم جم ازمریضی ، صحت یاب شد – اندرایی ملاترابی راازپاکستان انتقال داد -رقص مرده داخل پروگرام خنده بازار میشود وغیره ) که منجر به مشکلاف روانی شده وزمینه برای زقوم خوری مساعد گردیده .
نتیجه : دیگرزقوم نخورید ، سرنوشت خودرا نظربه حکم آیه ی متبرکه ))لایغیرومابقومٍ ، حتی یغیرومابانفسهم )) خداوند (ج) تغیرنمیدهد سرنوشتی قومی را تاکه خود شان سرنوشت خودراتغییر ندهند – ازخواب خرگوشی بیدارشوید – شکارتفرقه های گوناگون لسانی ، سمتی وتعصبی نشوید ورنه زقوم خوری شما از2وقت روزانه به 3 وقت ارتقاء خواهد نمود .