د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

جای غنی میبودید ، چه میکردید ؟

عبدالرووف لیوال 27.07.2016 11:53

این نوشته رااز موقف یک سیل بین مطالعه وبیطرفانه قضاوت نمایید !
من حتی یک روز هم دردولت کرزی وغنی وظیفه نداشته ام (الحمدلله)
چالش های غنی که وی به آن مواجه است :
#   سیستم به کلی فاسدباپرسونل فسادی از میراث حامدکرزی .
#   مخالفین قوی چون داعش – طالب وبعضی بقایای دولت کرزی که ازجانب کشورهای اجنبی حمایه میشوند .
#   عدم همکاری تیمی که به جزازعده ی انگشت شماربااوهمکاری نمیکنند.
# شورای حراست واپوزیسون بنام که هرلحظه تیشه به ریشه ی دولت میزنند .
#  ستون پنجم که چون موریانه دولت را ازداخل ، تخریب دارند .
#  اقتصادمتزلزل بجامانده ازفساددستگاه حاکمه ی گذشته وسبوتاژاقتصادی ازجانب حلقات گوناگون .
#  سنگ اندازی مافیای مواد مخدر ، مافیای معادن ، مافیای غصب زمین که منافع خودرادرتضعیف دستگاه دولتی میبینند وبه نحوی درداخل دولت اجنت همکاردارند.
#  گروپ های متضاد پارلمانی که هیچ  گاهی نصاب را پوره ننموده وجهت منافع خوداعمال فریکسیونی راانجام میدهند .
# تعصبات قومی ولسانی که روزتاروزبه آن دامن زده میشود.
#  رهبران اکسپایر ، تنبل ومفت خورتنظیمی که توقعات بلند وبیجادارند – اگراین توقعات وسفارشهای شان برآورده نشود – آنوقت دولت رابه (یک پف میپرانند)اشاره به گفتاربنده پیغمبر(عبدالرسول).
#  قلدری بعضی ازجنگسالاران متمردویاغی چون (پیرمقل ، حکیم شجاعی ، اندرابی وغیره )
#  بلندرتبه های دولتی ی دوروی که روزبادولت وشب بامخالفین اند .
#  کمبود رسانه های ملی (درروز2اسد حادثه دهمزنگ محسوس شد).
#  احزاب سیاسی مسلح که هرروزشاخ به شاخ شدن آنها مردم را به خاک وخون میکشانند .
#  دررده های بالایی دولت کسانی هم هستندکه صرف درفکرزراندوزی بوده وقطعاٌ روحیه ی مردم دوستی ووطنپرستی راندارند.
این به همه مبرهن است که در طی سالهای گذشته تنظیمی ها بانفوذ خوددردستگاه دولتی مردم مارا به گروگان گرفته اندوقوای مسلح مابا کادرهای غیرمسلکی منسوب به اینهاپرگردیده مثلاٌیک رکن عمده ی دفاعی کشورکه حیثیت ارگان عصبی قوای مسلح رادارد استخبارات یک کشور میباشد. امروزعصر جنگ ستارگان وجنگ سایبری است ، استخبارات ما عوض اینکه باتربیه وتجهیزنهنگ های بزرگ استخباراتی چون C.I.AوKGBتربیه شوند – به شکل دیکته ازروش های استخبارات I.S.Iوساواک ایران که خودنهادتاٌ دشمنان ما اند ، کاپی کارهای خودرامیگیرند.
حال که رهبران تنظیم هااکسپایر شده اند میخواهند به شکل میراثی اولادهای شان باسنین خورد، بی تجربه وبدون اینکه لیاقت ،شایستگی وکفایت بست هاراداشته باشند – جای آنهاراپرنمایند مثالهای آن ازربانی گرفته تاانوری ومطلب بیگ سن انوری بیست سال ، رتبه اش جنرال استخبارات وسایرمیراث خواران،  (کاراستخبارات به نظردولتی های ما یک کارپیش پا افتاده وریشخندبنظرمیآید )
درین ارتباط قصه ی رالازم به ذکر میبینم :
روزی شتریک مالدارسخت مریض شد ودرحال مردن بود ، مالدارنزدشتررفت وازاوطلب بخشش کرد- شتردرحال نزع به او گفت {همه کارهای ترادرحق خودمیبخشم ، به جزاینکه درراس کاروان مهار(لگام) مراعقب خربسته مینمودی ، که این کارترا هرگز نمیبخشم } امروزملت ما حیثیت همان شتررادارد.