د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

چی وطن کی یم

حفیظ الله خالد 30.11.2016 13:35

کله چی خپل ګران ښکلي وطن کی یم
داسی راته ښکاري چی ګلشن کی یم
نورزه «اوسلاندر» (۱) اومهاجرنه یم
دلتــه می د پـلارنیــکه مدفن کی یم
ټیټ راته دنیا کی څوګ کتئ نشي
زه د خپل خوږې مور په لمن کی یـم
ماته د خپل خاوری هــرسپیره کوڅه
هسی ښکلي ښکاري چی لندن کی یم
زه پـــه پردیسې کی ســرګــردانه یم
نه یمه آرام چی بــل وطــن کی یم
ګرزمــه هرخوا لکه مهاجرمرغه
دلته په خپل کورپه خپل چمن کی یم
***
خالد
کابل د نوامبر ۷ ـ۲۰۱۶
 په المانی کی اوسلاندر بهرنیانو لپاره استعمالیږي   (1)