د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ځـــواب راغـــــی جنــــازه ده

حفیظ الله خالد 02.07.2016 16:27

ځـــواب راغـــــی جنــــازه ده
ځمکه سره شوه بیا روژه کی
پـــــه یـو ټکــنده غرمــه کی

بیا د وینو ســـیلاب جوړ شو

ویر اوغٍم خور په هرکورشو
د وطــــن تنــکي ځلمو تـــه

آسمان ځمکه دواړه اور شو

بیایی میندئ کړلئ بـــوری

خوره کئ پاتی بی ورورشو
دوئ په تمه د اخــــتر وو

انتظار د ځوان افــسر وو
فراغت نه یی خــــبر وو
خود قسمت نه ناخبر وو
موریی ورځی راشمیرلئ

ورور يي لار ورته څارلی

پلار کــــالي وو رانیــولی
خورکمیس ورتـه ګنــډلئ

د کور ټول غــړي په تمه 

یواخـتربه دوئ ته دوه شي

د دوئ هیلی به پـــــــوره شي

ژوند بی نوره هم خوږه شي
چی یی ځوی سره یی شپه شي

یو ناڅاپه شـــورماشور شـــو
ورور روان  د  ور په لور شو
ویلی څـوک پــــــه دروازه ده؟
ځـــواب راغـــــی جنــــازه ده
ځـــواب راغـــــی جنــــازه ده

***
7 /1 /2016
خالد / ویانا