د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دین اودنیا

وکیلي 08.09.2016 12:12

دیـن پـه دنـیـا نـه رانـیـــولـه کـیــږي
د دیـن چــاري پـه دنـیـا تـرســره کــیــږي
دنیا ښه ده،که انسان ته مرسته کیږي
هــم هغه چي د دین لیارپه غـوره کیږي
مـیـنه د دنـیـا وي ډېـره په انسان کي
دین هېرانسان کي هېرنورهرڅه بُوره کیږي
دیـن او ریــا نــه ســره جــوړیـــږي
ریا؛ ئې بد صفـت دی د دنیـا که چرته کیږي
کـه دیـن او دنـیـا واړه دي غـوښتـل
دنـیـا له دین سره د دین په لــیاره کیـږي