د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

توپیرونه

وکیلي 21.06.2016 12:22

په بڼ کي دملیارپه لاس که ګل نه وي روزلی
دښتي دی که وي پـه حرم باغ کي غوړېدلی
ګلـپاڼه به ګل نه کې که وي دا ډېره ښکلې
ګل لـیـري کـه لــه پـاڼـي دا پـاتـه لــکـه خــلی
هرموچۍ نه کا ګبین که څه الووزي پرګل
غا لبوزه که موچې وي دائې رنګ دی ځلېدلی
خرو آس به نه سي یو په ظاهـره غـټـواله
د آس بـڼـه رنګـیـنـه خـر نـه وي داسـي ښـکلی