د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

زمامداری که تطبیق قانون راازخودآغازمی نمود

حفیظ الله خالد 26.07.2015 12:33

   آنچه مرحوم داود خان را ازسایر زمامداران کشورمتمایز می نماید شکسته نفسی، تقوا والگو قراردادن خود واعضای خانواده خویش در مورد تطبیق قانون برای سایراتباع کشوربود که چنین خصلت طی قریب یک قرن گذشته درهیچ زمامدار دیگر کشورما سراغ نمی گردد، مرحوم داود خان بعد از گرفتن قدرت ترجیح داد بعوض قصرحرم سرای ارگ درهمان منزل شخصی خویش باقی بماند و وقتی هم از طرف ارگانهای ذیربط برای جلوگیری ازمحوحیوانات درکشور محدودیتهای درمصرف گوشت برای دوایر دولتی وضع گردید مرحوم داود خان تطبیق قانون را ازدفترخودش آغازنمود. مرحوم داود خان قانون را نه تنها اولترازهمه برخود تطبیق می نمود بلکه فرزندان واعضای خانواده خویشرا نیزطوری تربیه نموده که هیچکدام خود را مافوق قانون ندانسته و مثال های زیادی درمورد پیروی فرزندان و اعضای خانواده مرحوم داود خان مانند اتباع عادی کشورازقانون وجود دارد،اجازه دهید دراین رابطه یک چشم دید خویشرا بیان دارم.
در اواسط دهه پنجاه شمسی که نگارنده در پوهنځی حقوق پوهنتون کابل مصروف تحصیل بوده،یک صبیه مرحوم داود خان نیز در پوهنځی هنرهای زیبا ٍمحصل بود، در آنوقت یکی ازمشکلات عمده محصلین نهاری پوهنتون کیفیت پائین غذای کفتریا وانتظار طولانی درصف نوبت بود که بِعضأ مدت طولانی را دربرمیگرفت این امرباعث شده بود که فرزندان مامورین عالیرتبه دولتی و محصلین که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار بودند اکثرأ در رستورانت های محوطه پوهنتون نهارصرف نموده و یا هم برای صرف غذا به منازل خویش رفته ولی دختررئیس جمهورکشورمانند سایرمحصلین در صف طولانی قطارانتظارکشیده با همان غدای بی کیفیت کفتریا می ساخت.
در مورد حفظ ناموس داری مرحوم داود خان و خانواده وی هیچ گونه تردیدی وجود ندارد وتا کنون هیچ کسی نتوانسته کوچکترین مثالی ازسوء اخلاق مرحوم داود خان طی دوران مسئولیت های مهم دولتی وی ارائه دارد، درحالیکه در مورد بقیه خانواده سلطنتی وضعیت چنین نبوده داستان مشت خوردن شهزاده نادر و وظایف غلام بچه ؟؟ دربار دیگرازهیچ کسی پوشیده نیست. بناء اینگونه خصلتهای مرحوم داود خان و خانواده اوبود که امروز هزاران هموطن ما را با افکارو اندیشه های گوناگون درداخل و خارج کشورگرویده خویش نموده، وبعقیده این قلم منسوب نمودن طرفداران وعلاقمندان مرحوم داود خان به این و یا آن گروه هیچگونه اساس و بنیاد نداشته و هدف آن فقط توهین وبی اعتبار کردن آن شخصیت ملی کشوراست.
   در مورد علاقه مفرط مرحوم داود خان به عمران و آبادانی وطن کافیست به اظهارات محترم غلام سخی نورزاد شاروال
دوره مرحوم داود خان که کلیپ آن در یوتیوب نیز موجود بوده اشاره نمود آقای نورزاد اظهار میدارد که اکثر روزهای جمعهمرحوم داود خان وی را گرفته در حالیکه شخص رئیس جمهور برحال کشوردرعقب اشترنگ یا فرمان موتر نشسته موتررانی
 می نمود آنها از نقاط مختلف شهرو پروژه های عمرانی شهرکابل بازدید بعمل می آورد ،این است نمونه تواضع خودگذری وعلاقمندی یک زعیم ملی به عمران و آبادانی کشور که کمتر میتوان آنرا در وجود زمامداری دیگری سراغ نمود، آیا در سالهای بعدی که سردمداران کشورخود را نماینده زحمتکشان نامیده کسی همچو مثالی را سراغ دارد؟
پاسخ مرحوم داود خان به یک خبرنگار خارجی :
  حادثه ۲۶ سرطان ۱۳۵۲نخستین بار توجه مطبوعات و رسانه های بین المللی را بطورمداوم بطرف افغانستان کشانید و هنوزچند روزی از تاسیس نظام جمهوری در افغانستان سپری نگردیده بود که دهها خبرنگار و ژورنالیست از کشورهای مختلف جهان روانه کابل گردیده تا پاسخهای برای پرسشهای شان بیابند زیرا کودتای۲۶ سرطان برای جهان یک حادثه کاملأ غیرمترقبه بود و اکثر خبرنگاران میخواستند در مورد رهبرکودتای که توانسته بود رژیم چهل ساله شاهی را در ظرف چند ساعت بیدون خونریزی بزانو درآورد معلومات حاصل نمایند ،در مورد تلفات جانی در جریان کودتا نیز افواهاتی گوناگون وجود داشت ،به این همه پرسش ها باید پاسخ ارائه میگردید انتظار زیاد دوام نه نمود ه و بزودی کنفرانس مطبوعاتی در داخل ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
این نخستین کنفرانس مطبوعاتی بعد ازوقوع کودتا بود که در آن تعدادی زیادی ازخبرنگاران داخلی وخارجی اشتراک داشتند، کنفرانس درباغچه ارگ درهوای آزاد دایر و مرحوم داود خان دراین کنفرانس با لباس ساده بیدون نکتائی و کرتی با عینک های آفتابی ظاهر و برای بار اول بعد از اعلام نظام جمهوری در برابرخبرنگاران داخلی و خارجی قرار گرفت.
پرسشها اکثرا در مورد جریان وقوع کودتا ، تلفات ناشی از آن و وضع امنیتی کشور بود ، مرحوم داود خان در پاسخ به سوالات خبرنگاران، حادثه ۲۶ سرطان را یک کودتای سفید و بیدون خونریزی نامید ( در اوایل از حادثه ۲۶ سرطان بعنوان کودتا نام گرفته میشد ولی بعد ها در نشرات رسمی بنام انقلاب ۲۶ سرطان مسمی گردید) ولی آنچه باعث اعتراض و برافروختن مرحوم داود خان در این کنفرانس گردید پرسش یکی از خبرنگاران خارجی بود که از وی پرسید آیا این تحول را میتوان بعنوان یک پیروزی برای مسکو تلقی کرد؟ و آیا افغانستان اکنون دیگربه اقمار شوروی پیوسته است؟ مرحوم داود خان درحالیکه سعی داشت آرامش خویشرا حفظ نماید با قاطعیت وابسته بودن افغانستان به شوروی آنوقت را رد و در زمینه چنین اظهار داشت (…افغانستان به اقمارهیچ ابرقدرت نه پیوسته بلکه قمریست که بر محور ناسیونالیزم خویش می چرخد)
این پاسخ مرحوم داود خان درآنزمان در بی بی سی و اکثر رسانه های بین المللی انعکاس وسیع یافت، اهمیت پاسخ صریح مرحوم داود خان در آن بود که وی این اظهار نظر خویشرا نه درسالهای بعدی که اعضای حزب دموکراتیک خلق ازقدرت کنار گذاشته شد بلکه درهمان نخستین روزهای تاسیس نظام جمهوری در افغانستان ابراز داشته بود و بناء میتوان اظهارنمود که مرحوم داود خان از لحاظ افکار سیاسی بیشتر یک ملی گرا و ناسیونالست بوده و برچسپ زدن های سرخ وزرد بر مرحوم داود خان به همان اندازه دور از واقعیت وانصاف است که تشبه نمودن شهید داود خان  به  یک دیکتاتوری سرک ساز.والسلام.