د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دشمن مکا ر

حفیظ الله خالد 08.06.2015 10:17

عهـد برپــیمان نبا شــد دشـــمن مکار را
ســالهاست اومی فریــبد مهاجروانصاررا

ظاهرأ ازصـلح و نیک همسایگی دم میزند
درخفا آتش زند هرچوب و سنگ و خار را

تحت نام دین ومذهب این وطن ویرانه گشت
ســـوء تعبــیر می کـــنند آیات استــغفار را

تا تــوانی چهـــره زشـت عـدو افشـــا نــما
ای عزیزمن، رهـــا کـن قصــۀ سنـگسار را  . . .(۱)                            

وقت آن باشد که بر زخم وطن مرهم نهیم
التــــــیام درد گردیــم ملــت بیـــــمار را
 هرطـرف فریاد قربانیان جنـــگ لعنتی
جز نبینی، بیوه زن ومعیوب و بیکار را

از برای صلح قربانی و ایثار لازم است
شـــعر خالد می ســـتاید سنگر ایسار را
***                   
۳۰ / ۵ /۲۰۱۵                                                            

                           خالد

(۱) اشاره به بحث های چندین ماهه در پورتال افغان جرمن در مورد سنگسار.