د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د آسيا د ۲۰۰۹ کال د ۲۰/۲۰ سيالۍ مهال ويش

الهام الحق ياسيني 22.11.2009 09:25

د سيالۍ مهال ويش:

نېټه

ورځ

د کابل په وخت شیخ زايد لوبغالی ابوظبي شارجه لوبغالی الذيد لوبغالی (شارجه)
22/11/09 Sun

۱۰:۳۰ بجې

Morning

Oman
V/s
Bahrain
UAE
V/s
Singapore
Afghanistan
V/s
China

۱:۴۵ بجې

Afternoon

Hong Kong V/s
Saudi Arabia
Nepal
V/s
Malaysia
Kuwait
V/s
Qatar
23/11/09 Mon

۱۰:۳۰ بجې

Morning

Oman
V/s
Qatar
Afghanistan
V/s
Singapore
UAE
V/s
Hong Kong

۱:۴۵ بجې

Afternoon

Kuwait
V/s
Nepal
Saudi Arabia V/s
China
Malaysia
V/s
Bahrain
24/11/09 Tue

۱۰:۳۰ بجې

Morning

Afghanistan V/s
Hong Kong
Oman
V/s
Nepal
UAE
V/s
Saudi Arabia

۱:۴۵ بجې

Afternoon

Singapore
V/s
China
Qatar
V/s
Bahrain
Kuwait
V/s
Malaysia
25/11/09 Wed

REST DAY

26/11/09 Thu

۱۰:۳۰ بجې

Morning

UAE
V/s
China
Oman
V/s
Malaysia
Afghanistan V/s
Saudi Arabia

۱:۴۵ بجې

Afternoon

Kuwait
V/s
Bahrain
Qatar
V/s
Nepal
Singapore
V/s
Hong Kong
27/11/09 Fri

REST DAY

28/11/09 Sat

۱۰:۳۰ بجې

Morning

Afghanistan V/s
UAE
Oman
V/s
Kuwait
Singapore
V/s
Saudi Arabia

۱:۴۵ بجې

Afternoon

Qatar
V/s
Malaysia
Hong Kong
V/s
China
Nepal
V/s
Bahrain
29/11/09 Sun

۱۰:۳۰ بجې

Morning

11 & 12
places
A6 V/s B6
Semi Final 1 A1 V/s B2 Semi Final 2 A2 V/s B1

۱:۴۵ بجې

Afternoon

7 & 8 places A4 V/s B4 5 & 6 Places A3 V/s B3 9 & 10 Places A5 V/s B5
30/11/09 Mon

۱۰:۳۰ بجې

Morning

3 & 4 Places - Loser of SF1 V/s SF2

۱:۴۵ بجې

Afternoon

FINAL - Winners of SF1 V/s SF2