د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

هرشی خپل ځای لري:

وکيلي 28.10.2016 20:26

هرکس که په داریږي مې بوله منصور
هـرکاردی مشخص ومشخص شي تـه ضـرور
هـراوُرکـه بَـلــې دئ نــه دئ د نمرود
اوُرچي خلیل پکښې لوې دئ غوښتی ووغـفور
هـرچا که وړه هـمسا له ځان سره په لاس
مې بوله لکړه دمـوسی، هغـې کړه ماران چور
هـرشهید د کـربــلا ئـې مــه بـولـه حسـین
دی آلِ نبي وو مخکي دئ الله ته په حضور
هـرکړه لـري غبرګون هـرږغ هـم آزانګه
ده پـه تاپـوري ئې اړه د دغـه کـارو زار پتـور