د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دبل ترامر لاندي

وکيلي 23.09.2015 11:56

چي افلاتون د زمانې سې که په فرمان وې دبل
ظاهـرحال دي لا څه، کله با طیني جهان وي خپـل
عـقل پـوهه احساس دي ټول کار کوي وبل ته
په ظاهره کار ټول ستا وي پټ سرو سامان وي دبل
تـه پـوهه پـه کار اچـوې،چي امـرپـرځای کي
تـا تـه بـه ښــه وایــي سـوچ مـقـصـد ئې ځان وي تـل
ته کـوکي انسان سوې باطـن ستا د بـل پـلاس
یـا ربـه انسان مـکړې، چـي دی په فـرمان وي دبل