د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ساقي

الحاج الهام الدين قيام 01.05.2013 16:16


نن دې ساقي سازځما په طبعه برابر نه دی
يادې سازسازنه دی ،يامست شوی خماسرنه دی

نن خوساقي،ستاپه صداقت باندې شکمن يمه
ياشراب شراب نه دي،ياستاپه مانظرنه دی

غوږته مې ساقي ،ستادتارونوږغ ګډوډراځي
يامست اوخراب يم،يادې سازنن دهنر نه دی

والدورف/جرمنی
25.04.2013