د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

لکه زرکه

الحاج الهام الدين قيام 16.02.2013 21:47

لکه زرکه

وه ميده،ميده روانه لکه زرکه
تله،له نازه خرامانه لکه زرکه

کله يوخوا،کله بل خواتيليدله
تاويدله سرګردانه لکه زرکه

خدای په څه پلمه راوتي وه،له کوره
شرميدله،له حيانه لکه زرکه

خپله لارئې رانږدې نکړه،هيچاته
ترسيدله،له هرچانه لکه زرکه

چې دمينې په تهمت،تهمتي نشي
په هرچاوه بدګمانه،لکه زرکه

چې ېې لږڅه په څنګزن نظر،راپام شو
په هواشوه تراسمانه،لکه زرکه

بيادموربنديخانې ته،ورستنه شوه
شوه قفس کې بنديوانه،لکه زرکه

که دمينی په تورکوم ښکلی تورن شي
وژل کېږي بې پرسانه،لکه زرکه

ځکه ښکلي،ملامت نه دي قيامه
چې ترسيږي له انسانه،لکه زرکه


والدورف/جرمنی
15.02.2013