د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دسولې سپرلۍ

الحاج الهام الدين قيام 19.03.2012 20:40

په مونږ وارهم دسپرلي وي ،خزان راشي
د وږمو په ځای بيا،خړپړ طوفان راشي

لا غوټيو خولې خنداته،جينګې نه وي
چې پرې بيرته وار دچور او تالان راشي

لا ګلشن ته راستون شوئ ،بلبل نه وي
چې ګلزارته په چور،تور تور کارغان راشي

لادګل په پاڼو ناست،بوراګان نه وي
چې زمونږ په چمن ،تور ګونګوټان راشي

که هر څوئې په خوښيو،بدرګه کړو
خو دهرکال په سپرلي کې،خفګان راشي

چې خوښي ورسره نه وي،سپرلۍ نه دی
بس خزان دی،په بل نوم او نشان راشي

زه قيام به سپرلۍ،هله سپرلۍ بولم
چې دسولې سپرلۍ بيا په افغان راشي


والدورف/جرمنی