د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دربار

الحاج الهام الدين قيام 14.09.2011 18:42

خوار ذليل دبل نوکروي،ځينوته واکدارښکاري
غوږکې يې لښتۍ دبل غلام وي،خوبادارښکاري

نوم ېي ددربار وي،پکې واړه غلامان اوسي
دادغلامانو کور،له باندې لوی دبار ښکاري