د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ګران افغانستان

الحاج الهام الدين قيام 08.09.2011 13:51

ګران افغانستان

نه فرهاديم،نه مجنون،نه ادم خان يم
نه يوسف،نه فتح خان،نه مومن خان يم

زه مين دچا په تورو سترګو نه يم
خو په خپل وطن مين يمه،افغان يم

دسروشنډو ،تورو زلفو عاشق نه يم
زه عاشق مې په خپل،ګران افغانستان يم

ځما ساه ده،ځمازړه دئ،ځماځان دی
ځماوياړ،ځماضمير،ځماوجدان دی

خمامينه،ځماعزت،ځماغروردی
ځما عقل،ځماسوچ،ځماارمان دی

له پلرو،نيکوراپاتې،په ميراث دئ
اوس مې برخه،دسپيڅلي ټينګ ايمان دی

خړه خاوره ېې،له زروښائسته ده
ګران وطن مې په دنيا،جنت نشان دی

داوطن دې خدايه تل ترتل ژوندئ وي
دقيام دسترګوتور، افغانستان دی
ګران افغانستان