د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

افغانستان و بازار آزاد

مصطفی «عمرزی» 03.01.2017 13:57

با نشر دوباره ی این کتاب، بخش دیگری از کالا هایی را معاینه کرده ام که در بررسی مقوله ی سیاسی، سوای مسایل اقتصادی اند. هرچند نام کتاب، ذهنیت ها را به سمت داده های اقتصادی می کشاند، اما منظورم از گزینش این نام (افغانستان و ...) درست همان گزینه ای بود که در چاپ نخست این کتاب تشویق کرد سال ها شور و غوغا را در بازاری بخریم که بی نهایت سیاسی بود.

 اندیشه بر افکار عامه که گره خورده در شکم، تنوع ادعا آورد، در زمان انعکاس، میانه ی تهی خود را در حالی بروز می دهد که آگاه می شویم خبری از پول های بودجه های انجویی، بیرونی و سیاسی نیست.  

با نشر دوباره ی این کتاب که تقریباً شش سال پس از نخستین بود، خواستم وضاحت دهم آن چه با عناوین پُر رنگ مدنی مود شد، در قلابی ترین نوع خویش، باید روزی به استهزا کشانیده می شد که ناممکن است در بستری به تفکر انسانی و دیموکراتیک- به عدالت و آزادی رسید که از میلان بر چپ رویی تا تجربه ی افتراق و تحجر، نمی توان بر تخم هایی دلبسته شد که در کشتزار کوکنار، برای به اصطلاح دیموکراسی، حقوق زن، آزادی بیان و ... با کود انجویی، مردم مفلس و درمانده در شکم ها را مقطعه یی، به نهالی امیدوار ساخت که نه فقط وجود ندارد، بل حاصل توهم آن، طول و تفصیل چند گزارش خارجی ست. شک ندارم که بدترین آفت اجتماعی و تاریخی را در 14 سال گذشته تجربه کردیم و سوگمندانه آلوده گی فکری، بخشی از همان حقیقتی ست که کوشیده ام با انتشار    دوباره ی این کتاب، با افزودی و سخن نو، در برابر افغانان قرار دهم.

یادآوری:

ناشر کتاب «افغانستان و بازار آزاد»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش)

محل پخش و فروش کتاب «افغانستان و بازار آزاد»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.