د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

په شلغمانو کې تک سور چوغندر

محمود نظری 28.02.2016 11:52

***
موږ به هیڅ وخت دجنت مخ ونه وینو په عقبا
ځکه جنت مو نه کړ خپل وطن لکه نورو بیا
جنت دهغو لپاره دی چې ځان ته جنت جوړوي
ددنیا د دوږخیانو هم دغه دوږخ دی بله دنیا
***
له ارسطو وپوښتله کبیر اسکندر
څنګه تر پښو لاندی کړم دا کام بهادر
ول ناکسه باندې له یوه سره مقرر کړه
ټول ملت له لویږې کړه په کښې دربدر
ناکسه به دبقا لپاره وي ستا وفادار
لوږې د نس په خوږ اخته وي بداختر
***
غین وپوښتل له عین څخه په اوله ورځ
د چغلانو ګیدړانو څنګه سوې ته حېدر
ول ګوره زه په وطنفروشي کې یم آزموده
په شلغمانو کې یم تک سور چوغندر
کار اهل کا رته هیڅ چیري نه سپارم
غل باید تیزبین وي څوکیدارشپېلندر
مسلکي خلک مړه یا له وطنه تښتومه
له نظارو څخه مشاور کړم شکېلندر
یو له هغو کسانو څخه ویاند کړم
چې مست وي بیله په کونه نوشادر
دشلو هیوادو غلامي کومه بې خاره
په ټګې برګئ ځان د خلکو کړم صدر
شپېلندر( شمکور)، شکېلندر( غټه بوجله)