د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ورک

نسيم ستوری 02.01.2013 13:36

د اوښـــکــو ټــال نـــه چـــې ګـــریـــوان ورک شــــوی
لــــېـــونـــۍ ســـتـــرګـــو نــــه جــــانــــان ورک شــــوی

چــــې ســــتـــا تــــاوان کـــې خــپلــــه ګـــټــــه ګـــــوري
لـــدوی نــــه ګــــټـــو کــــــې ایــــمـــــان ورک شــــوی

وریـــځــو کــې ډوب دي ســتـوري نــه ښــکاري هم
د زمــــــکـــي ســــر نــــه چــــې اســـمـــان ورک شوی

پــــــه وچـــــــــو کـاڼــــو کــــې زرغـــــون نــــدي اوس
د هــــغـــــه چــــا نــــه چـــــې ارمــــــــان ورک شـــــــوی

دا چــــــې عـــــــــزت او تــــه درنـــــــښـــــت ورکــــوۍ
هـــغــه ســـړي نـــه بــیــا خــپـــل ځـــان ورک شــــوی

نــسـیــمه ســـتــوریــه پــــام کــــړه ور نــــه شــــي تــــه
هـــلـــــتـــه د مـــیـــــــنـــې چــــې بــــاران ورک شـــوی