د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

اینبار مجاهدین ،کمونست میشوند

عبدالرووف لیوال 10.10.2015 11:12

حضورجنرال عبدالرشیددوستم ملقب به (خالدبن ولید) ازدهن رهبر معظم جهادصبغت الله مجددی ، درروسیه ومعامله ی تهیه وتدارک سلاح روسی به افغانستان ارایه کننده آنست که اینبار مجاهدین باسلاح روسی به دهن طالب خواهد کوبید ،زیرا جهاد قبلی شان بانتیجه گیری ازحضور14ساله ی امریکانتیجه ی معکوس داشته ، ودستاورد های قبلی شان طورذیل بوده است.
سقوط شوروی واخراج شان ازافغانستان  - مخروبه شدن کابل وشهادت هفتادهزارکابلی – چپاول تمام دارایی های ملی ودولتی اعم ازموزیم – زایش طالب وداعش از نطفه مجاهدین ( خودشان) – اشغال افغانستان توسط امریکا و42کشورغربی – به فنارفتن تمام دارایی های معنوی ومادی افغانستان – ازبین رفتن اردوی مجهز وقوی که مدافع نوامیس ملی بود – مضمحل شدن سیستم منظم دولتی وبلاخره غارت افغانستان توسط فساد مشترک داخلی وخارجی .
چرامجاهدین کمونست میشوند ؟
کمونست از کلمه کمون اولیه همان فرماسیون اول تاریخی بشریت است که بشر بدوی عاری ازطبقه ی حاکم ومحکوم – عاری از ظالم ومظلوم – وموجودیت تام عدالت (برابری) بود ، چون زورآور و کمزوروجودنداشت ، آنکه دین مقدس اسلا م همین را میخواهد .
درزمان موجودیت کمونیزم (هرانسان اوباش ووطنفروش کمونست شده نمیتوانست )
پس جهاد طالب وداعش چی معنی دارد ؟
طالبان به استناد آیات متبرک قرآنی اذعان میدارند که بزرگترین دشمن اسلام یهود ونصارا اند ، نه بی دینان –زیرا نزد بیدینان دین اهمیت ندارد وبه آن ضررنمیرساند.
بناءا‍ٌجهادامروزی رادرافغانستان فرض عین دانسته ومبارزه ی خودراعلیه یهود ونصاراوشروفساد (1371) واجب الوجود وهرطالبی که درین راه کشته میشود ، شهید مطلق ومستوجب جنت فردوس میدانند.
مجاهدین میگویند که طالبان وداعش را امریکا پشتبانی مینمایند واینکه جنگ سرد وگرم بین امریکا وروس دوباره درحال ظهوراست بناءاٌ ازضدیت روس علیه امریکادرین روزها باید استفاده اعظم نمایند – طوریکه درآن جنگ سرد گذشته ازسلاح امریکایی ومتحدان آن علیه روس استفاده نمودند وبه اینطور عاید جاری از میله ی کلاشینکوف وخونریزی نباید متوقف شود . طوریکه درلسان پشتومیگویند (یامورپورته – یا پلار پورته ).