د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

مادرکجاایم

عبدالرووف لیوال 09.08.2015 18:21

حالت فعلی مردم ما ، برزخ آتشینیست که خودشان آنرابه طور دگم برای مسلمان
بودن پذیرفته اند ، وآن طوریکه دربند دوایدیالوژی رادیکال گیر مانده اند :
الف : ایدیالوژی افراطی عقده یی وحشتزاکه عملاًملت رابقتل میرساند.
ب :  ایدیالوژی افراطی مفسد که 80فیصددرحاکمیت دولتی به دستوریانکیهاشامل اند وملت راگروگان گرفته اند.
این دو ایدیالوژی مانند زقومی هست که دارای پوست سیاه با مغز سفید به خاطر منافع خود باهم درتضاداند.
ضمناًمطابق قانون طبیعیت خسته درمقابل پوست رزمیده نمیتواند ،زیرامحصول یک بته اند.
ایدیالوژی های سکولار : اولی که14سال با هردوایدیالوژی افراطی فوق رزمیده
که فعلاً به زباله دان تاریخ افگنده شده .
دومی ایدیالوژی سکولار که جنبه ی تقریباً ستمی ومایوستی دارد وبخش زنانه
ی آن سخت فعال است .
ماچرادرین برزخ قرارداریم ؟
دلیل آنکه دربدنه ی دولت همان افراطی های قرارداردکه14سال دردامن آی ،اس،آی پرورش یافته ونیکی آی ،اس ، آی برای شان حیثیت تنبان محترق رادارد که نه آنرابیرون کرده میتواند ونه هم درجان خود نگه داشته میتواند.
رهبرشان مانند بنده شمشیری پیغمبربرعلیه آی ، اس،آی دادمیزند –درحالیکه
خودپرورده ی ان دستگاه جهنمی ودرخیمه ازوهابیون وسلفی ها دالروریال جمع آوری نموده ، وبخاطری مینالد که  بعداز شکست طالبان وتخلیه ی عربها از وزیراکبرخان سهم مکمل ازمنازل وزیراکبرخان برایش نرسیده وده ها قومندان دسته اول افراطی (ازوی وملانبی) دردسته دوم عجین اند.
یعنی صاحب خانه هم میگوید خدا ودزد هم میگوید خدا.
درکوبیدن وسرکوب دشمن اصلی نیروی کامیاب هست که 14 سال درس عبرت برایش داده بود وبه اصطلاح رگ خوابش رامیداند.
همچنان چالش بزرگ دیگر همان فسادیست که ازبابت افراطی های دسته ی دوم (کاسه لیسان یانکی ها ودوستان رانده شده ی پاکستان) بوجود آمده وکمک های
جامعه ی جهانی راکه بالاتر ازکمکهای پلان مارشال بود ، چون اِژدها قارون واردرطی 14سال حکمروایی کرزی بلعیدندومیراث شوم فساد خودرابجاماندند.
غرب خوش هست که ما درهمین قتل وقتال ، خون وبدبختی مانند عراق ، غرق باشیم ، زیرا نفع آنها درچنین شرایط است وهنوز استهزا کنان میافزایندکه
(( این بی عقلان سزاوار این حالت اند))