د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

بعضی رهبران حکومتی بالای خود عارض اند

عبدالرووف لیوال 27.07.2015 09:16

اظهارات شکوه آمیزمعاون اول رییس جمهور ومعاون دوم رییس اجراییه نشان میدهد که آنها بالای خودعریضه میکنند.
این اظهارات اگر از جانب اپوزیسون دولت صورت میگرفت ، جای خودراداشت ومردم آنرا می پذیرفت وآنرانشان انتقادی درروحیه دیموکراسی علیه دولت می پنداشتند.
ولی شکوه ی این رهبران تف انداختن بالاست که بروی خودشان دوباره میافتد- برعلاوه نکات آتی رامبین می باشد.
الف :اراییه کننده آنست که اینها هیچ کاره ی نیستند ، صرف سمبول های اند که معاش وامتیازات بلنداخذ میدارند.
ب :ثابت میسازد که آنها فاقد هرگونه صلاحیت ومسوولیت وظیفوی درمقابل رسالتی که بمردم دارند،میباشند.
ج : غلام منشی صدفیصد آنهارادرمقابل دالرواحراز مقام برجسته ساخته وضعف ایمان ووطنپرستی شانرانمایان میسازد.
د : از طرفی هم مردم میگویند : (پس خودت چه کاره هستی ؟  یا مانند دوتا....... بیرون مانده اید.)
مصاحبه هفته گذشته معاون دوم رییس اجراییه باتلویزیون طلوع پرازخروگاوبو د وهیچ چیزی علمی وادبی نداشت ویا شایدهم خاطره خردوانی زمان جوانی چارکنت مزاررا تازه میساخت .
به هرصورت برد ومردم پذیری طالب درینست که فساد14سال حکومت کرزی و4سال زمامداری تنظیمی هاراتوام باایجادعقده ی تروریستی که درروح وروانشان موج میزند ارضاء نمایند.
مردم فعلاٌاعمال تروریستی طالب را نسبت تلخ آمدن اززندگی درتحت سایه دولت مفسد شما بهتردانسته ومیگویند ازین زندگی مرگ درهمان انتحا ربهتراست زیرایکدم بی غم میشوی.
علت اینکه روزانه ده ها پوسته بدست طالب میافتد هم همین فساد شماست – اینراهم مردم میدانند وهم جهانیان .
به لحاظ خدا دیگر بس است ـ همین قدر به گرو گرفتن ملت مظلوم بس است – از اریکه قدرت پس شوید – پارلمان خاین را ملغی سازید – بگذارید یک دیکتاتور متعادل اسلامی به اریکه قدرت برسد ،زیرا ازقدیم گفته اند ( مردم افغانستان سوته مسلمان اند) علت انارشی امروز هم عدم تلخه ی تان با فسادشماست. تعصب شما ها در مقابل وطنپرستان واقعی که بر آنها تاپه های گوناگون میزنید – سدشده تاکاربه اهل کار سپرده نشود.
دیکتاتور متعادل شامل حال داعش وطالب نیست .