د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

آیا ع وغ احمق اند یاما

عبدالرووف لیوال 21.06.2015 10:57

روایتی است مبنی براینکه : درزمان امیر معاویه (رض) مشاوری نیک اندیش به امیر گفت :(( معاویه ! مردمان ما بی عقل اند ، که توبر آنهاحکمرانی مینمایی اگرآنها عقل وفراستی داشتی ، یکروز هم بالای شان امیری نمیتوانستی ))
امیر معاویه درجواب گفت که دلیلش بیاور .
مشاورافزود (برای اثبات موضوع جارچی رافرمان بده ، تادرشهرجاربزندکه امیرروزجمعه جایی سفردارد ، بناءاٌ نمازجمعه امروز چارشنبه بعدازظهر درمسجد جامع شهرادا میشود)
بعداز اعلان جارچی ، مشاهده شدکه اکثریت مردم بطرف حوضچه هارفتند تا جهت ادای نماز وضوء گیرند.
با مشاهده ی چنین وضعیت مشاور به معا ویه گفت (ادعای خودراثبوت نمودم یاخیر؟)
معاویه گفت که حقا ثبوت نمودی .
مقصداز تحریری فوق این بود که ما احمق بودیم که به چنین رهبران ووکلای پارلمان رای دادیم وعلت آنهم اینست که جهت فریب ما درطول 14سال گذشته غرب معه ی دالر ساختارهای را بوجود آورد که برعلاوه اینکه اشخاص چون ع وغ  وغیره ( اعضای پارلمان)را به چاکری کشانیدند مردم مارا هم تحت فشارهای گوناگون ساده لوح وضعیف ساختند.
درینمورد مثال های زیادی موجود است .
مثلاٌ اگرمانند دوره شاهی برای انجام انتخابات کمیسیون نا مستقل انتخابات برای جیفه خوری تشکیل نه شده ویوناما هم نبود :- تقلب نبود ، گوسفنددرانتخابات نبود – گل مرجان وجودنداشت – پولیس حرمت داشت – انگشتان بریده نمیشد وانسانهای وطنپرست وبا وجدان صادق به پارلمان راه میافت .
زمانیکه هنوزغرب داعش را نزایده بود :- نکاح الجهاد (مرده گاوی) نبود – لواطت ، مکروه تنزیهی اعلان نشده بود – اختطاف مسافرین را کسی نمی شناخت – به اهل تشیع کافر اتلاق نمیشد  - هیچ مسلمان از مسلمانی روگردان نبود –اسلام دین وحشت وبربریت محسوب نمیشد واحمقانی پیدا نمیشد که غرب از آنها منحیث لشکر منحوث تروریزم استفاده نماید.
زمانیکه کمیسیون نا مستقل حقوق بشر نبود :ـ جک ادیمای امریکایی بانیناسگ آدمخورش هم نبود – شکنجه ی افغانها  درگوانتانامو وبگرام درک نداشت – بمباردمان درون (طیاره بی پیلوت ) نبود – تلاشی منازل باپراندن دروازه ی حویلی توسط نارنجک وسگ آدمخور صورت نمیگرفت .
زمانیکه مجاهد – طالب واخوانی افراطی نبود : - انتحار نبود- انفجارنبود – انفلاق نبود – راکت نبود ،مردم هم آدم واری بدون تشویش بمکتب ووظیفه میرفت.