د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د احمد رشید پنجابی پر بد نیت او لیکنی یوه کتنه

سید ذاکرشاه سادات 10.01.2014 10:57

بسم الله الرحمن الرحیم
2014 /جنوری/ 09
سید ذاکر شاه ســــــادات

نظر کوتاهی بر تحلیل و نوشته احمد رشید پنجابی (پاکستانی)
تحت عنوان خصمانه "آینده تاریک در انتظار افغانستان است"

مارا زخیر تو امید نیست شـــــــــــــــــــرمرسان !!!

((ملتی که وحدتش را حفظ کند، بموقع مکر دشمن را می بینند هرګزآسیب نخواهند دید))!

حمد و سپاس بيكران خداوندی را كه ديده‌هاي بينندگان از ديدار او فرومانده و انديشه ستايندگان در وصف كمال او عاجز گرديده، در صداقت همره صادقان است، ياد او مايه آرامش، و سپاسگزاري او موجب كاميابي سپاس ‌گزاران است و طاعتش باعث رهايي و آزادي پيروان است.
از آنجایکه تاریخ گواه است و به همه هموطنان و فرزندان اصیل سرزمین مردخیز افغان معلومدار است که ما هیچگاهی از روزپیدایش نامشروع (1947) وتحمیلی کشوری بنام به اصطلاح پاکستان بالای سرزمین های غصب شده افغانستان و هند برتانوی وقت، مراوده خوب نداشتیم ، نداریم و تا حل قانونی معضلات تاریخی و سپردن دوباره حق به حقدار نیز نخواهیم داشت. بناءً شاعری بسی زیبا سروده :

بر تواضع های دشمن تکیه کردن ابلهیست

پاه بوس سـیل از پاه افگند د یوار را

فلهذا از پالیسی سازان حکومت جبر پنجاب و تحلیل گران خود غرض وفلوته بازان بازار سیاه (آی اس آی) نیز توقع خیر نخواهیم داشت ، به همین دلیل در آغاز کلام به جواب دست اندرکاران جیره خوار وبه اصطلاح تحلیلگران شان نیز بعرض رسانیدم که مارا از خیر ایشان فکرامیدی در سر نیست، ونه کوشش گمراه کردن افکار ملت با وقارو متحد مارا سبب شوند، چون حال زمان عوض شده و نسل های جوان ما بمراتب با قضایا آگاهانه و با مسوءلیت برخورد میکنند و دشمنان تاریخی و دیرینه خود را بدرستی تشخیص داده اند.
این مرد نسبتأ کهن سال و حرفوی (احمد رشید) که تلاش دارد به نحوی از زبان (آی اس آی) آموخته های شیطانی و ناقص خویش را با مکر، حیله وعـــــوام فریبی در بازار تبلیغات و پروپاگند های سیاه تکراری شان، تلاش دارند تا به مردم بادرک و غیور ماعرضه کنند تا خریدارانی بی خبری را با اینوع غافل ساخته و ملت ما را سراسیمه سازند، مطمن هستم خود در خطا رفته اند.
به زعم خویش خواسته بحث قرار داد امنیتی میان افغانستان و امریکا را که بالاخره سرنوشت نه تنها افغانستان بلکه منطقه را رقم خواهد زد کم اهمیت جلوه دهد، (آب خت کردن و ماهی گرفتن) تا ذهنیت ها را مخطل نموده وتوجه یکتعداد دست اندکاران شانرا در افغانستان برای انتخابات تحمیلی ماه اپریل که هیچگاه شرایط امنیتی وحالت شفاف بودن آن تضمین شده نمیتواند بکشاند.
ازطرف دیگر ایجاد وهم و حراس را در ذهنیت ها تلاش دارند و گویا قسمی جلوه میدهند که به نحوی افغانستان یا نظام حکومتی فعلی در سقوط است و بعضی از ولایات شاید به اساس دسایس ایشان بدست مخالفین مسلح خواهد افتاد، که در آنصورت تبر تخریبات و نفاق افگنی های ایشان دسته خواهد شد و گویا نوکران تجزیه طلب شانرا با سر و صدای دیگری حمایت خواهندکرد. . . که انشاألله ملت متحد و یکپارچه افغان با تمام قوت و استواری از وجب وجب سرزمین های شان متحدانه دفاع خواهند کرد و با حفظ وحدت ملی در کشور دشمنان ما مثل همیشه روسیاه و دلدرد در انزوا خواهد ماند.
بدون شک که پدیده انتخابات شفاف بهترین گزینه است اما تحت کدام شرایط ؟! . . . در حالیکه به نظر بنده این حلقه های زنجیروی (صلح، امنیت، وحدت ملی، دموکراسی وانتخابات عادلانه) با هم تسلسل دارند و با اندک ترین غفلت در مقابل دسایس سازمانهای جاسوسی بیگانه گان ، همسایگان و منطقه به بزرگترین اشتباه نابخشودنی تاریخی دچار خواهیم شد. . . !!!
اما نه!
ما با تمام باوریکه به حفظ تمامیت ارضی افغانستان واحد، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، انتخابات و رأی دهی عادلانه و شفاف داریم. بدرستی میدانیم که دست درازی های همسایگان شریرما پاکستان و ایران، خصوصاً پنجاب و (آی اس آی) در قدم اول ، فشار های متنوع و مداخلات اشغالگران به گونه دیگر مطمئناً مسیر انتخابات را به بیراهه خواهند کشانید.
لذا در قدم نخست تا آماده سازی فضای اعتماد برای بستر آرام و فضای صادقانه گفتگو ها در مسیرتوقف و قطع جنگ های تحمیلی ومذاکرات صلح جز نهایت ضروری بشمار میرود.
که درین رابطه جوابگوی احمد رشید پاکستانی نه تنها من ناتوان با این قلم شکسته و بازوان ضعیف خواهم بود، بلکه تحلیل اوضاع، شرایط بهتر وخوبتر آنرا در نوشته های تحلیلی نویسنده توانا و شخصیت ملی کشور جناب محترم مــــــیرعنایت الله آشفته نیز یافته خواهید توانست که ضمیمه همین نامه خواهد بود، بنده از ذکر مکرر موضوعات و جزئيات آن درینجا خود داری مینماید.
در رابطه به رئیس جمهور کرزی، باگذشته حکومت داری دوازده ساله، انتخابات ناشفاف 2009 وی وموقف و تشویش های شان در رابطه به انتخابات آینده کشور، پروسه صلح، وتوقف دادن تجاوزات سریح و خودسرانه ناتو و متحدین شان کاملاً همه مسائل قابل درک و لمس است و هیچ نیازی به تشریح آن از زبان و نظرخصمانه دشمنان تاریخی کشور نداریم، با وصف اینکه دراکثر موارد و مواقع دوازده سال گذشته دولتداری ، حکومتداری و اداره ضعیف و دارای فساد گسترده شان هیچگونه همنوایی نداشتم و ندارم، اما در موضع گیری های ملی شان در مقابل دسایس خصمانه آشکار و پنهانی بیگانگان اشغالگر، وتلاش های ازهم پاشیدن ملت متحد افغان به انواع مختلف آن مقابله و با تمام قوت ازموقف شان حمایت خواهیم کرد.
خلاصه اینکه این همه جنگ های تحمیلی، تجاوزات سریح و بی شرمانه راکتی وتبلیغاتی دشمنان تاریخی کشور ما کاملاً قابل درک است و ما هرگز فریب مکر و هیله های روباه مزاجانه کسی را نخواهیم خورد و با تمام امکانات و قوت در حفظ وحدت ملی ملت پر افتخارافغان و تمامیت ارضی کشور مثل همیش با جان نثاری وصداقت کوشا خواهیم بود.
به امید نابودی دشمنان خارجی و داخلی افغانستان عزیزو یک صلح دایمی ، رفاه ، ترقی، و همزیستی درکشورعزیزم افغانستان واحد و تاریخی با ملت سربلند وآزاده آن. . .!!!

((فریب دشمن تاریخی را نخواهیم خورد))

ز حيله، بر در موشي نشست گـــربه و گفت
بيــــا كه رايت صلح و صفا برافــرازيم
بيا كه حرص دل و آز ديده را بـــــكشيم
بسي به خـــــانه نشستيم و دامن آلوديم
بگفت، كارشناسان به ما بسي خــــــندند
ز توشه اي كه توتعيين كني، چه بهره بريم
رعــــــايت از تو نديديم تا شويم ايمن
خود، آگهي كه چه كردي به ما، دگر مپسند
بلاي راه تو بــــس ديده ايم، به كه دگر
دگــــــر به كار نيــايد گليم كوته ما
خــــــلاف معرفت و عقل، ره چرا ســپريم

»»»»»»»

كه چند دشمني از بـهر حرص و آز كـــنيم
به راه سعي و عمل، فكر برگ و ساز كـنيم
وجـــود، فارغ از انديشه و نيـــــــاز كــنيم
بيا رويم ســــوي مســـــجد و نماز كــــنيم
اگر كه گوش به پند تو حيله ســــــاز كنيم
به خلوتي كه تو شاهد شوي، چه راز كـنيم
نـوازشي نــــشنيديم، تا كــــــه ناز كــــنيم
كه ما اشاره بدان زخم جــانگداز كـــــنيم
نه قصه اي ز نشيب و نه از فراز كـــنيم
اگر كه پاي، ازين بيــــشتر دراز كـــــنيم
بـــــروي دشمن خود، در چگونه باز كنيم


حـــــديث روشن ظلم شــــــــما و ذلت ما
حقيقت است، چرا صحبت از مجاز كـــنيم

پایان