د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

طفيل احمد زرياب 31.05.2011 19:18

مونږ هم د مه غواړو په سېوری د چنار او نختر
د ژوند خواږه غواړو په سېوری د چنار او نختر
د بنګړو شور د ټپې ضد هغه ژوندې ما زېګر
زړه چېنه غواړو په سېوری د چنار او نختر
چې لولکۍ بېا د نظر په ښا ئېستونو ګرځي
فضا وږمه غواړو په سېوری د چنار او نختر
زه او جانان چې پکښې ورک شو له بله ځنې
غواړو په سېوری د چنار او نختر بس ېوه شپه
زرېابه زه او زړه به ځو ورپسې دواړه سبا
جانان نه زړه غواړو په سېوری د چنار او نختر