د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ګیله مند

سمیع الدین افغاني 22.03.2016 08:53

زه د حــــــالاتو نه په تنــــــګ راغلم
دخپل تدبیر سره په جنـــــــګ راغلم

مـاویل چې ښکل به کړم روښانه لاره
پـــــــه سرنوشت کې د پتنــګ راغلم

زه د خپـل ملک د پادشاهي په هیله
خـــو په حسـاب کې د ملنــګ راغلم

ما سره ښـــکلي ارمـــانونه زړه کې
خـو نامراده ترې په څنـــــګ راغلم

هغــــه حساب چې مې د ژوند درلوده
زه پـه مسیر کې د نیرنــــــګ راغلم

ماویل چې زه به خپــــل منزل ته رسم
پـــــه حقیقت کې پــــه بل رنګ راغلم

د پاکو هیلـــــو ، ارمـــــانونو ښار نه
زه افغــــاني تري ګیلـــــــه مند راغلم
***