سمتی و ستمی

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

در زمینه ی تنازع سیاسی در افغانستان، باخت نیز یک حقیقت مسلم شده است. توهم باور های بزرگنمایی، از دلایل اصلی آن می باشد. ما در منگنه ی اعداد و ارقام غیر معمول، وزنه هایی را هم خیال می کنیم که در هیچ کدام آن ها بُنیه ملاحظه نمی شود.
سمت و سوی افکاری که در آن ها درصد بالای خلط قومی کشور از چشم می افتد و تنوع گسترده ی تعامل بشری، سراسر افغانستان را فراگرفته، چند تافته ی جدابافته، جز حفر درز برای تاملات استخباراتی منطقه، ایجاد نمی کنند.
ما در چهل سال پسین، انواع شعار های جداسازی را تجربه کردیم، اما در کُل، در درز های آن ها، سرمایه گذاری های بیگانه، ورم اجتماعی را به باور آورده اند.
در کشوری که تنوع گسترده ی قومی و فرهنگی، حقیقت دارد، طرح هایی بر اساس بُریده گی های سمتی، ، جناحی و حزبی، آن ها را به اندازه ای که کوچک نشان می دهند، به همان اندازه از کارآیی سراسری، مانع می شوند.
گرایش های سمتی و ستمی در افغانستان، اگر در عمق لایه های اجتماعی، خلاف اهداف سازمان دهنده گان آن ها، ذهنیت های قومی ضد زبان محور را به وجود آورده اند، جا های ضعف هم هستند تا در جانشینی ایده ها، همچنان دست آویز بیگانه گان بمانند. کسی بخواهد یا نخواهد، ایدیالوژی ها فصل دارند؛ اما پایان شماری زودتر فرا می رسد که موافق میل عام نباشند.
دشواری های حزبی گری هایی ما در این است که برعکس نتیجه می دهند. در چهل سال پسین، تمام احزاب راستی و چپی در تله های کشور ها گیر کرده اند/ مانده اند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13310