افغانستان و بازار آزاد

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

با انتشار دوباره ی این کتاب، بخش دیگر کالا هایی را هم معاینه کرده ام که در بررسی مقوله ی سیاسی، سوای مسایل اقتصادی هستند؛ هرچند نام کتاب، ذهنیت ها را به سمت داده های اقتصادی می کشاند، اما منظورم از آن، گزینه ای بود که در چاپ نخست این کتاب نیز تبیین می کرد سال ها کالا ها را در بازار هایی خریده ایم که بی نهایت سیاسی بودند.
اندیشه بر افکار عامه که گره خورده در شکم، تنوع ادعا می آورد، در زمان انعکاس، میانه ی تهی خود را در حالی بروز می دهد که آگاه می شویم دیگر خبری از انبوه پول های انجویی و خارجی نیست.
با نشر دوباره ی این کتاب که تقریباً چند سال پس از نوبت نخست آن است، خواستیم وضاحت دهیم آن چه با عناوین پُررنگ مدنی مود شده اند، باید در انواع قلابی آن، روزی به استهزاء کشانده شوند که ناممکن است در زمینه ای به باور های راست رسید که از میلان بر چپ رویی تا تجربه ی افتراق و تحجر، نمی توان بر تخم هایی دل بسته شد که در کشتزار کوکنار، برای به اصطلاح دیموکراسی، حقوق زن و آزادی کاشته اند و با کود های انجویی، مردم مفلس و درمانده در شکم را مقطعه یی به نهالی امیدوار ساخته اند که نه فقط وجود ندارد، بل حاصل توهم آن، طول و تفصیل چند هزار گزارش خارجی ست. شک نداریم که بدترین آفات اجتماعی و سیاسی را در سالیان اخیر، تجربه کرده ایم.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/12540