ګيله

 

بــــوږ نونکې شانې شپه وه

د وهمــــــونو سيلاب راوړه

ارمانــــې زړګی په کور کې

د کلونــــو ميلمنـــــه شـــــــوه

                                             دغــــه تـــــــــږې، دغــــــه وږې

                                             وريتـــــوی د زړګــــی غوښې

                                             نه يې خيال د چا په وير شته

                                             نه پــه ويــنه، نــه په مـــــــړينه

قتــلـــــوی د امــــيد نــــاوې

د ارمــــان په خنجـــر باندې

ځمکه ژاړی، اسمـان ژاړی

قاتـــــــل خاندی اننګــو کې

                                             د شملـــــو، شملـــــو ټبـــر مې

                                             نن د اوښکو سيلاب يــــووړ

                                             دا غيـــرت، غيرت وطن مې

                                             نــــن د وينو سيـــــلاب يـووړ

په کتو، کتو مــــــې اوښکه

شــــوه لــــــه سترګـــو مروره

لاړه، لاړه پـــــــه مـــــخ لاړه

لکــــــه سپـينه مــــــلغلــــــــره

٧٤ ١٣کال، حمل، کابل