بیکاري معضلۀ است  که امروز و فردا بیشتر جوانان ما را به چالش کشانده، این پدیدۀ مشکل آفرین نگرانی  قابل ملاحظۀ را میان جوانان ما خلق کرده است. 

بیشتر مشکلاتی که در جامعه به اتفاق می افتند یکی از عمده ترین دلایل آن بی روزگاری قشر جوان و فعال ما است، جوانان که هستۀ از جامعه را تشکیل میدهد، باید از نیروی بشری آنها به شکل مثبت استفاده شود. 

همه میدانند در صورت بی کاری جوانان، گراف جرایم جنایی، فساد اخلاقی و جرایم سنگین بلند میرود، حتی دشمنان افغانستان در تلاش هستند که جوانان را با چالش های روبرو سازند که به آسانی بتوانند از آنها به حیث ابزاری استفاده نمایند و یا آنان را آلۀ دست خود بگردانند. 

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان باید برنامۀ فراهم سازی شغل و فرصت های کاری را در اولویتهای کاری خود قرار دهد، نحوه استخدام باید خیلی شفاف باشد باید همیشه برای جوانان مستعد، آگاه، خرد مند و تحصیل کرده چانس داده شود، نه برای کسانی که از آدرس وزرا، وکلا، قومندان ها، زورمندان و خلاصه از طریق روابط معرفی میشوند. 

زیرا تجربه ها نشان داده است، آنعده از کسانی که برای احراز یک پست یا مقام از آدرس ارتباطات به شکل فراشوتی میایند آنها به امید خدمتگذاری به وطن و مردم خود فکر نمیکنند فقط در تلاش پر نمودن جیب های شان میباشند. 

  روی هم رفته، تمام جوانان خردمند و پر افتخار این کشور باید بدانند که وظیفه یا فرصت کار درب کسی را تک تک نمیزند آنها خود تلاش ورزند، جستجو کنند و تمام معیار ها را به شکل درست تکمیل نموده که این خود موثرترین شیوۀ پیدا نمودن کار یا وظیفه میباشد. 

با پیشرفت علم تکنالوژی در عصر حاضر رسم به آن شده که اکثراً وظیفه ها یا پوست ها از طریق ویب سایت های انترنتی به اعلان گذاشته میشود. 

از سوی هم، اگر شما بیکار هستید و میخواهید که زود تر یک وظیفۀ مورد نظر خویش را دریافت نمایید، بناءً شما باید اولتر از همه قسمی که بالا تذکر دادیم. 

ویب سایت های کاریابی روزانه دیده شود. 

با دوستان فعال تان تماس بگیرید و در مورد وظیفه دلخواه تان که مهارت و تجربه های شما به آن صدق کند صفحات انترنتی شرکت ها و سازمان را لایک کنید، بیشتر احتمال میرود که آنها وظیفه ها و پست های خالی خود را از طریق صفحات اجتماعی شان به دست نشر می سپارد. 

بلی، موضوع دیگر که خیلی ارزنده و مهم است عبارت از تنظیم و ترتیب سی وی یا خلص سوانح شما میباشد، آن باید بیشتر معتبر و معیاری باشد. قابل یادآوریست که تجربه کاری و تحصیل شما از همه مهم بوده در صورت بیشتر بودن تجربه کاری تانرا باید در قدم نخست گذاشته  تحصیل را به تعقیب آن و برعکس اگر درجه تحصیلی تان مهمتر و بیشتر از تجربۀ تان باشد بناءً در این صورت اول در مورد تحصیلات خویش و بعداً تجربۀ کاری تان را ذکر کنید. 

همچنان باید گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسوولیت دارد، تا برای جوانان خویش فرصت کاری را مهیا سازد چون قسمی که بالا تذکر دادیم جوانان بیکار بار دوش جامعه، دولت و خانواده های شان میشوند که این خود یک روز به یک چالش بزرگ مبدل میشود. 

قدرت های بزرگ جهانی و منطقوی که مصروف جنگ های فکری و جنگ سرد هستند هدف های شکار شان بیشتراً جوانان میباشد بالخصوص جوانانی که در حالت بی سرنوشتی بسر میبرند، اگر جوانان ما تحصیل یافته و مصروف در کارها و وظیفه های شان باشند دشمن نمیتوانند که آنها را جذب فعالیت های خصمانه خود نماید. 

جوانان از جنگ و بیکاری خسته شده اند، بیشتر جوانان افغانستان از آغاز یک و نیم دهه به تحصیل رو آورده اند، پیشرفت کرده اند و در عرصه های گوناگون خیلی دست آورد ها را با خود داشته اند. 

در اینجا میخواهم یکی از تجربه های کاری زندگی خود را با خواننده های عزیز شریک سازم. مدت طولانی ی در جایی مسوولیت بزرگ را بر عهده داشتم، در آنجا اتباع مختلف خارجی وجود داشتند، اما به اصطلاح عام بدون کدام مبالغه برایتان به صداقت عرض میکنم که قوۀ بشری جوانان افغان را هیچ فرد از دیگر کشور ها نداشتند، صداقت و راستی را که افغان ها در برابر کارشان دارند و داشتند آنرا هیچ کارمند دیگر کشور ها نداشت، اما بزرگترین نقطۀ ضعف ما بی حوصله گی و دست و پاچه شدن ماست، از تمام برادران که چه شامل کار اند و یا در جستجوی کار میباشند آرزو دارم باید از حوصلۀ خوب و کامل برخوردار باشند. 

به امید صلح و پیشرفت افغانستان.